سیاسی .علمی .آموزشی.درمانی.پزشکی.پژوهشی.روان درمانی
وب سایت رسمی دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:سه شنبه بیست و نهم آذر 1390
 • عنوان موضوع: وب سایت رسمی دکتربهبود معصوم زاده
قابل توجه دوستان و مراجعه کنندگان عزیز وب سایت رسمی اینجانب به شرح زیر می باشد:

www.dr-masoumzadeh.ir

باتشکر فراوان-دکتر بهبود معصوم زاده


 نظرات: توسل به اکثریت ؟؟؟؟؟؟؟ دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

 

توسل به اکثریت  ؟؟؟؟؟؟؟

دکتر بهبود معصوم زاده

 

آیا در انتخا بات و رای  گیر ی ها ، تجزیه و تحلیل منطقی اطلا عات به دست آمده و زیر بنا ئی  عا مل انتخاب مردم ما بوده و هست ؟؟؟

آیا توسل یا استناد به نظر اکثریت  ،برای اثبات درستی یک ایده  یا رفتار ، نوعی  مغا لطه و انحراف یا  فن دستکار ی ذهن شمرده نمیشود ؟؟؟؟

توسل  به اکثریت  ، چگونه بر نحوه رفتار و نگرش مردم تاثیر میگذارد و آنها را وادار میکند یا تر غیب میکند به گونه ای خاص بیند یشند یا رفتار کنند ؟؟؟ آیا در انسان  گرایش و استعداد ذاتی  برای انحراف ذهنی وجود دارد ؟؟؟؟؟

واقعیت این است که اکثریت جا معه ، میتوا نند معتقد به چیزی باشند که درست  یا مطلوب هم نبا شد . اینکه بگو ئیم چیزی خوب یا درست است  به دلیلی که دیگران هم آنرا خوب یا درست میدانند نوعی مغلطه ذهنی یا انحراف از وا قعیت شمرده میشود  همچنا نکه در تاریخ اکثریت غا لب و مستبد ، نظریه گا لیله دانشمند  را در گرد بودن کره زمین و حرکت آن به دور خورشید نپذیر فتند و....

نیک بنگریم  مشا هده خوا هیم کرد که مردم  غا لبا دوست دارند  همرنگ جما عت باشند و یا از غافله عقب نما نند و عمد تا به همدیگر تا سی میکنند مخصو صا در مواردی که مردد  هستند . به عبا رتی دیگر ، افراد جا معه وقتی در گروه قرار میگیرند باورها و ادراکهای متفا وتی نسبت به حا لتی دارند که در تنها ئی  قضا وت میکنند . بنا بر این فرض ، اگر افراد فعال و تاثیر گذار بتوانند در افکار و اندیشه اکثریت خاکستری نفوذ  کرده و اطمینان خلق کنند  موفقیت حتمی خوا هد بود و هیچ ارتبا طی به حزب و مرام نخوا هد داشت .

حتما قبول دارید  که در کشور ما ، مخصو صا در انتخا بات عمومی ، رای دهندگان به گروه یا فردی که حدس میزنند برنده خوا هد شد ، گرایش و تما یل پیدا میکنند یا به ترا نه و موسیقی خاصی که اکثریت جا معه از آن حرف میزنند گرا یش دارند و...

دوست خوب من ، در انتخا بات 24 خرداد 92  ، آنچه قا بل تامل و وا کاوی است بازی  سیا سی هنرمندانه  گروهها ی مرجعی چون هاشمی و خاتمی است که در سایه خواب غفلت یا غرور  سایر گروههای مرجع  ، توا نستند از همین فن دستکاری ذهنی بیشترین استفاده را بکنند و نظر اکثریت قشر خاکستر ی مردم مردد را از قالیباف به رو حا نی تغییر دهند . یعنی آقا یان هاشمی و خاتمی با   قا نع شدن خودشان در نحوه ادامه بازی سیاسی و قانع کردن عارف در انصراف ار ادامه رقابت ، و تجمیع حا میان پرا کنده و قلیل  ، توانستند ادامه بازی شطرنج را خود به دست گیرند و ابتکار عمل داشته باشند و طرح توسل به اکثریت را جاری و عملی کنند .

روا نشنا سی اجتما عی معتقد است که خواب و غفلت و غرور و پراکندگی مراجع گرو ههای تاثیر گذار ، و استفاده هنر مندا نه هاشمی و خاتمی از فن دستکاری ذهنی ،عوامل جهش رای و دیدگاه مثبت مردم به دکتر  روحا نی شد ه ، حما سه سیا سی که خواست رهبر معظم انقلاب بود رقم خورد ، فضای نشاط و امید با تمکین خرد مندان سیا ست به نتیجه آراء احیاء گشت و...

امید است آقای دکتر روحا نی با انتخاب کا بینه ای متعهد و متخصص و مجرب ،و با استفاده واقعی از خرد جمعی ،و تعامل با همه گرو ههای تاثیر گذار بتوا نند  دولت موفقی دا شته با شند  انشا ء الله نظرات: خود شیرینی یا متا بعت یا compliance ؟ دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

   بسمه تعالی

خود شیرینی   یا متا بعت  یا compliance ؟ دکتر بهبود معصوم زاده

 

موضو عی که بحث میشود در حین سادگی  از معضلات رفتاری همه جوامع بشری است و در ایران هم بر اساس مناطق جمعیتی و فرهنگی و تحصیلی و ... متفاوت است . در کل ،هم نیاز انسان تعریف میشود و هم نقطه ضعف انسان تلقی میشود . بحثی است     نیا زمند دقت و توجه و حوصله خاص ، که امیدوارم بتوا نم با نظر عنا یت دوستان و اسا تید بزرگوار به نتیجه برسا نم .

همه  انسا نها در مرا جعه به رفتار شخصی خودمان در تنها ئی و جمع حساس هستیم  . دقت کرده اید که پاسخ ما در مقا بل         در خوا ستها ی دیگران چگو نه است  ؟آیا متوجه شده اید که همه  به طریقی خوا هان تغییر در رفتار شما هستند ؟ یا همه به طریقی در تلاش هستند تا در عقا ید و رفتار شما نفوذ کنند ؟

خود شما چطور فکر میکنید ؟آیا میخوا هید در عقا ید و رفتار دیگران نفوذ کنید   و تغییر شان دهید  یا اجازه میدهید و میخوا هید نفوذ کنند و عقا ید و رفتار  شما را تغییر دهند ؟

روا نشنا سان اجتما عی  ، این  نوع از نفوذ را متا بعت  می نا  مند  و برای رسیدن به آن  روشها ئی مطرح میکنند :                  ا ولین قدم درخواست مستقیم  از فرد است و امیدوار است موا فقت انجا م گیرد .هر چند موا فقت فوری در کار نخوا هد بود  پس شیوه  ها ئی به کار گرفته میشود تا مرحله به مر حله به موا فقت نزدیکتر شوند .و  در مرحله نها ئی دستور و اطاعت  عوا مل اصلی جلب موا فقت است .

 

شیو ه ها ی نفوذ و جلب موا فقت  ، برای رسیدن به متا بعت  کدام است ؟؟؟؟؟

اکثر مردم تما یل زیادی دارند به اینکه سایرین  آنها را دوست داشته باشند  ،  میگو یند اگر ما را دوست داشته باشند برای ما کاری انجا م میدهند  ، یا اگر ارزیا بی آنها از ما مطلوب باشد  به درخواستها ی ما پا سخ مثبت  خوا هند داد .پس زمینه متا بعت در اکثر افراد جا معه فراهم است .

 

باز شنا سی این وا قعیت  ، مبتنی بر اتخاذ شیوه ای است که در محیط اجتما عی ما و در بین افراد جا معه  ، در قالب اصطلا ح   خود شیرینی  نمود پیدا میکند . در واقع خود شیر ینی در برگیرنده تلاشها ئی است که افراد به منظور بالا بردن جذا بیت خود برای اشخاص مورد نظر ، به کار میگیرند . هر چند اکثر افراد جا معه از این روش استفا ده میکنیم  ولی  خو دشیر ینی از طرف  دیگران را مذموم میدا نیم .؟؟؟؟

شیوه ها  ی موثر در خود شیرینی  کدام ها هستند  :

1-تمرکز روی ایجاد احسا سات مثبت در فرد مورد نظر

2-تمرکز روی شیوه های افزایش علا قه دیگران به او ، از طریق چا پلوسی ،ابراز موافقت با عقاید فرد مورد نظر ، ،نشا ن دادن علا قه به فرد مورد نظر از طریق کلام  ،استفاده از روشها ی غیر کلامی مثبت  مثل :لبخند زدن و آمو ختن در جهت تما یلات فرد مورد نظر و....

3-روشها  ی عقلا نی که با حسن تدبیر و نشا ن دادن خود جلوه میکند

4-خلق روشها ی جدید  ، جهت جلب مخا طب مثل تقلید از ظا هر شخص در آرایش و لباس و شیوه گفتار و....

5- ایجاد خصو صیات مطلوب  در خود  مثل صدا قت و هوش و صلا حیت و مهر با نی و...

6-مرتبط کردن خود با افراد مهم و مورد احترام و نقل خا طرات  یا موفقیتها ئی از گذشته خود در ضمن صحبت

7-استفاده از روش شکسته نفسی ، به صورت : دادن اطلا عات منفی در باره خود  ، یا تما یل در ارائه تصویری از توا ضع در خود  یا ارا ئه اطلا عا تی شخصی از خود ، حتی اگر مورد سوال نبا شد

 

***امروزه ثابت شده است که اگر این روشها با دقت و مهارت کا فی  به کار گرفته شو ند کار آئی لازم را خوا هند داشت  . هر چند به نظر میرسد استفاده زیاد از این روش نتیجه معکوس هم  به همراه دارد .

 

ادامه دارد ........تحلیل و وا کاوی موضوع از دیدگاه روا نشناسی و روان پزشکی

 

 


 نظرات: آرا مش ذهنی با 10 روش آسان .............. دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

 

آرا مش ذهنی  با 10 روش  آسان ..............

دکتر بهبود معصوم زاده

 

همه انسا نها در زندگی اجتما عی خویش   دنبال آرا مش هستند ولی با عجله و اضطراب  شروع میکنند  و....

باید با اصول زندگی آرام  ،اشنا و آشتی کنیم ،آآرامش را به خا نه ذهن خویش دعوت نما ئیم ،آرامش را در کلام و رفتار خویش ثابت و ملکه نما ئیم   و کاری کنیم  تا  دیگران از آرامش ما آرام شوند  و در آرامش باشند و. :

1-ایمان به خدا و توجه به وجود لایزا ل الهی  و اعتماد به پشتیبا نی  و رحمت وا سعه او را  در نماز و دعا و رفتار مان

تکرار کنیم و عملی نما ئیم .  

2- امید به زندگی را در خودمان  بار ور کنیم ، شا ید تنها  سرما یه بعضی از ما ها  ،همین  امید باشد پس دست کم نگیریم  از همین جا شروع کنیم.

3- خودمان را جزئی از هستی بدا نیم که تاثیر پذیر و تاثیر گذار است  پس اعتماد به نفس داشته باشیم و ایمان به قدرت خودمان را فرا موش نکنیم ، حرکت کنیم تا ثابت کنبم که هستیم .

4- از نفوذ افکار منفی در ذهن جلو گیری کنیم ، افراد مثبت اندیش را شنا سا ئی کنیم و هر از گا هی با آنها هم صحبت و همراه شویم تا همیشه مثبت فکر کنیم  و مثبت اندیشی  را تمرین کنیم  .

5- آموزش ببینیم که گا هی کوله بار مسا ئل و مشکلا ت را از دوشمان برداریم و رها شویم و لحظا تی  آسوده گام برداریم . و برای این کار محیطی آرام و سرسبز در کنار رودخا نه ای روان  و زیر آسمان  آبی را انتخاب کنیم  تا سکوت را تجربه و لمس کنیم  و بدون دغدغه و فکر قدم بزنیم  و فقط به آرامش فکر کنیم .

6- توا نا ئی ها ی خود را شنا سا ئی کنیم و انتظا رات غیر منطقی و خار ج از توان خودمان را کنار بگذا ریم  . از نظر ذهنی هم  براساس قدرت و استعداد خویش ، پرواز کنیم  وفکر مقا یسه با دیگران را کنار بگذاریم .

7- دوست داشتن را از خود مان شروع کنیم و قید و شرطی تعیین نکنیم .از خا نه و اقوام و دوستان غافل نشویم و دوست داشتن را انتقال دهیم تا انسان دوستی جزئی از وجود مان باشد .

8- در بخشش خطا ها پیش قدم شویم و مثل تاجران با تجربه ، اهل دل و جرات باشیم و از محدود یتها  و قید و شرطها ی  آزارنده در خدمت به خود و خلق خدا دوری کنیم.

9-برای آنها که نیا زمند و خوا هان یاری ما هستند فدا کاری کنیم و پشت و پنا هشا ن باشیم  بدون اینکه منتی بگذا ریم .

10- هر از چند گاه ، افکار شخصی  خود مان  را مرور کنیم و باز سا زی نما ئیم . به ارزش و استعداد های خویش احترام بگذا ریم ، خومان را دوست خود بدا نیم و تلاش کنیم نواقص اصلاح شود و دید گا ههای مثبت و سالم را تقویت کنیم .

 

 

 


 نظرات: سخنی آشنا خدمت برادر دانشمند م دکتر سید حسن عا ملی دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

 

سخنی  آشنا

خدمت برادر دانشمند م

دکتر سید حسن عا ملی

 دکتر بهبود معصوم زاده


نیاز و سر ما یه تما می جوا مع انسا نی امروز ،وجود انسا نها ی پرورش یا فته و از خود گذشته و فدا ئی مرام و وطن است         و ایرا ن اسلا می هم از این نیاز مستثنی نیست . تلاش مخفیا نه انقلا بیون در قبل از پیروزی انقلاب و حرکات خود جوش مردمی زمان انقلاب ، و وجود رهبری پاک و بی آلایش امام راحل ،زمینه اولیه تر بیت در مکتب اخلاص و تلاش انبیا ء الهی  در ایران را فراهم  آورد و انسا نهای فرهیخته و شجاع  برای کسب رضا یت  خدا ، از جمع مردم حاضر شدند .

در طول هشت سال دفاع مقدس ، بهترین تربیت یا فته گان در مکتب روح الله و انسا نها ی خدا ئی ، دست از جان شستند و با  طی مراحل تربیتی خود ساخته  ، به کمال رسیدند و باغبان هستی  گلچین  شان کرد و بهترین خریدار بود و عا لی ترین معا مله هستی ..

 

کشف استعداد های انسا نی و پرورش مردان و زنان ایثار گر و کار  آزموده و انسجام انسا نهای راه بلد و راه گشا و بی ا دعا و بدون تمنا ، نیاز مند رهبران متصل به رحمت واسعه الهی و عنا یات انبیا ء و ائمه اطهار است . در نظام مقدس جمهوری اسلا می با حضور ولی فقیه و ایظا سفیران و نما یندگان مقام ولا یت در استا نها و شهرستا نها ، چگو نه است که در کشف و تربیت و انسجام نیرو های مستعد و آیند ه ساز مشکل داریم ؟

بعضی ها میگو یند به نظر میرسد تکلیف جستجو و یافتن و پرورش و انسجام و بهر ه بر داری و ارزیا بی عملکرد و... به فراموشی سپر ده شده است ؟؟؟؟

بعضی ها میگو یند صا حبان تکلیف  مسئو لیت خودشان را درک نکر ده اند  یا در احساس تکلیف مشکل دارند ؟؟؟؟؟

بعضی ها میگو یند افرادی که زود خسته شده  و بار اصلی انقلاب را رها میکنند بیشترین کرسی مدیریت کشور را در اختیار دارند ؟؟؟؟؟

بعضی ها میگو یند افکار و رفتار مسئو لین تربیت نیرو ها ، در مشا وران و جلسات مشور تها یشان  هویدا میشود و ....؟؟؟؟؟

بعضی ها میگو یند حضرت عا لی که نماینده مقام ولی فقیه در استان اردبیل هستید  هیچ تلاشی در ایفا ءوظیفه اصلی خویش ،که    هما نا جستجو و یافتن و پرورش و انسجام و بهر ه گیری از نیرو های قدیم و جدید انقلاب با شد انجام نمیدهید و همچنان درگیر     فعا لیتهای عادی روز مره گی ،  شنیدن گزارش و شرکت در افتتاح و جشن و بزرگداشت کارگزا ران دولتی شده اید و....؟؟؟؟؟

بعضی ها میگویند  انسا نهای لایق و دلسوز و تشنگان خدمت و سر ما یه های اصلی انقلاب اسلا می در کنج خلوتها  رها شده و به فرا موشی سپرده شده اند و ندا ئی و دعوتی در شکستن تنها ئی غریبا نه آنها و بهر ه گیری از تجربه سا لها  تلاششان ، حتی از طرف حضرت عا لی هم مشا هده نمیشود ؟؟؟؟؟

بعضی ها میگو یند چرا به ریزش نیروی انسا نی پایگا ههای نماز و جما عت حسا سیتی نشان داده نمیشود و ابوذر و عمار و مالک اشتر ها  به حال خود رها شده اند ؟؟؟؟؟

بعضی ها میگو یند به نظر میرسد جامعه فعلی ما از حضور انسا نهای خدا ترس و تلاشگر  ، که فقط از خدا بترسند و جرات و    شها مت نقد و انتقاد از هر مقا می را داشته باشند فقیر تر شده  است و حضرت عا لی هم هیچ تما یلی به نشستن با این  افراد  ولو جهت شنیدن افکار و عقا ید و انتقاد ها یشان  ندارید  و فر صتی ایجاد نمیکنید ؟؟؟؟

دوست خوب من ، هدف از این یادداشت  این است که همه ما نیاز مند نقد و انتقاد بوده و هستیم  حتی اگر برادر بزرگوار من دکتر سید حسن عا ملی باشد  . زمان در گذر است و فرصت خدمت بسیار کمتر از آنچه ما تصور میکنیم لذا جسارت کردم و از بهترین دوستم انتقاد کردم تا یاد بگیرم اگر فرصت عرض ادب حضوری به سختی فرا هم میشود ولی امکان ایجاد و اصلاح و تقویت ارتباط از طریق مجا زی  بسته نیست  . تا بگویم  جناب آقای دکتر سید حسن عا ملی شما به عنوان بزرگ و بلد قوم ،وظیفه دارید خودتان را درگیر اعمال نمایش گونه دولتیها  نکنید بلکه مشاورا نی فرا هم کنید تا در یافتن نیروهای اصیل از تما می نسلها و سلیقه  ها  و ایضا  تربیت خود و دیگران برای جهان اسلام ، در کنار شما بی هیچ تمنا ئی تلاش کنند  تا اهداف انقلاب اسلامی زنده و پویا تحویل آیند گان شود  انشا ءالله تعا لی                                 

                                                           ادا مه دارد ...... نظرات: لطفا رئیس جمهور آقا ی دکتر روحا نی بخوا نند- دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

 

لطفا رئیس جمهور

آقا ی  دکتر روحا نی بخوا نند-

دکتر بهبود معصوم زاده

 

ملت ایران با حضور حما سی خویش  ،نشان دادند که در مقا بل توطئه دشمنان ،پشتیبان رهبری  و در سنگر و جبهه وا حدی قرار میگیرند و اجا زه نمیدهند بیگا نگان در تصمیم گیری آنها دخا لت کنند  و ایضا نشان دا دند با هر گونه تند روی جنا حها ی سیا سی  در کشور موافق نیستند و آنچه برای مردم مهم است  حضور دولتی اعتدا ل گرا و برنا مه ریز و کار آمد با مدیران خوش فکر و پاک دست  است که امید است با درایت حضرت عا لی تحقق یابد .

در تما می حرکتها ی مردمی ،هیجا نات مثبت  ،فرصتها ئی خلق میکند که در اختیار حا کمیت و رئیس جمهور و هیئت دولت ، غنیمت بوده  تا با بهر ه گیری از نیرو های متخصص و پاک دست  ، در تحقق خواسته های به حق مردم تلاش شود .

 

همه میدا نیم دغل بازان و مگسان دور شیرینی  ، برای هر زمان و هر پیروزی برنا مه ا ی خاص  دارند و عمد تا با نفوذ در سیستم مدیریتی و سوء استفاده از جو حاکم ، ضمن سرکوب نیرو های توانمند و خوش فکر ،در پیشرفت و اعتلای ملی ، مانعی مخفی و مخرب محسوب میشوند . در واقع غفلت رئیس جمهور  و هیئت دولت از اقدا مات غیر  مفید یا سهل انگا ریها  ی  مدیران میا نی مرکز و استا نها  ،عامل شکست اهداف دولت و نارضا یتی مردم بوده وهست ..

هما نطو ریکه در دولت احمدی نژاد  با حذف برادرش از مسئولیت بازرسی ویژه  (به هر علتی ) ، شیرا زه تئوری انتخاب مدیران  اصلح  ، از هم پاشید و تصمیم گیران محدود  بر سرنوشت کشور حاکم شدند و نتیجه اش این شد که حتی مدیران میا نی و استا نداران و فرما نداران دولت احمدی نژاد هم به  گزینه دولت در انتخا بات تما یلی نداشته و همرا هی نکردند .

 

آقای دکتر روحا نی ،مردم تقا ضا دارند که حضرت عا لی دولتی فرا جنا حی تشکیل دهید و از دانشمندان و کار شنا سان واقعی  استفا ده  نما ئید  تا عا قلا نه بیندیشند و از ظرفیتهای موجود  آگا هی داشته باشند و در مرحله اجرا ء از مدیران توانمند و میا نه رو انتخاب کنید تا با افزایش  آرامش سیاسی در  کشور ، در فرصت خدمت به مردم   با  ایجاد اشتغال و تقویت تولید داخلی و تشویق    سرما یه گذاران داخلی و خارجی  و اصلاح روا بط سیاسی و اقتصا دی داخلی و خار جی کو تا هی نکنند  تا شیرینی حما سی سیا سی پیروز  با حضور مردم خوب ، تداوم یابد  انشا ء الله نظرات: اصو لگرا یان همچنا ن در خواب؟؟؟؟؟ دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

 

اصو لگرا یان همچنا ن در خواب؟؟؟؟؟

دکتر بهبود معصوم زاده

 

به دنبال اقدام موفق رسا نه ملی ، در برگزا ری سه منا ظره زنده  ، و چرخش دیدگاه مردم در انتخاب نها ئی خودشان بعد از مناظره ها ، و بحث در باور ها و جسار تها و  صدا قتها ی کاندیدا ها ، به نظر میرسد برای عبور از بحران نوسان آراء و جذب اراء مشترک و خاکستری  ، بهترین راه ائتلاف و کنا ره گیری کاندیدا ها به نفع دیگری با شد به شرط تداوم فعالیت تبلیغا تی و تجمیع رای هوا داران خویش .

 

 گزینه دولت  به جهت سیاست خاص خودشان  تنها در میدان است و علاوه بر ستاد های مشا ئی  ، توا نسته اند از اقشار مختلف یارگیری کنند و به نظر میرسد تلاش دارند تا به مرحله دوم صعود کنند  سپس حامیان دولت برنا مه اصلی خویش را اجرا خواهند کرد و...

اصلا ح طلبان با داشتن لیدر ها ئی چون خاتمی و هاشمی  ،که با تکیه بر قانون اسا سی  ، قهر کردن از رای را خطا میدا نند  در تلاش هستند تا از جمع روحا نی و عارف  ،یکی را انتخاب و در صحنه حفظ کنند تا حضور شان در مرحله دوم تضمین شود  .       برخورد عارف و روحا نی در مناظره ها نشان داد که مشکلی با هم ندارند و اهل تمکین در سیاست انتخاب اصلح مقبول هستند .

 

اصو لگرا یان  که طبل مخا لفتشان  در منا ظره ها  علیه دیدگاه یکدیگر فعال بود نشان دا دند که ائتلاف 1+2 طبل تو خالی است       مخصو صا که  لیدر  واقعی و قوی  در ارزیا بی و وسا طت و تجمیع نظرا ت  ، مشخص نشده است و بعضی از اعضا ء جناح اصو لگرا  ،از مدتها قبل موضع رسمی خود را مشخص و اعلام کرده اند . با این احتما لات اگر هر سه نفر نخوا هند در یک نفر تجمیع شده و  چند روز آخر را برای یک نفر تلاش کنند  احتمال حذف هر سه نفر زیاد  خوا هد بود و...

 

اگر این احتما لات عملی شود در  دور دوم رقا بت  فی ما بین نما ینده دولت و اصلا ح طلبان خواهد بود  یعنی تکرار تجربه سال 84  !!!!!

و اصولگرا یان همچنان در خواب ..............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 


 نظرات: یک قدم به جلو !!!!!!! دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

یک قدم به جلو  !!!!!!! 

دکتر بهبود معصوم زاده

 

دو هفته تا انتخا بات یازدهمین دوره ریا ست جمهوری فرصت داریم ،تبلیغات و رقا بت موثری در جا معه احساس نمیشود  فقط در ستاد های کا ندیدا ها حال و هوای انتخا باتی   پرسه  میزند و در واقع ، اکثریت مردم صا حب رای ،در انتظار کلام و حرف نو و ارا ئه برنا مه جدید و معر فی تیم همراه دولت  آینده از طرف کاندیدا ها ، لحظه شما ری میکنند

ظا هرا رسا نه ملی در تبیین و اعلام افکار و بر نا مه های کا ندیدا ها  ی محترم ، موفقیتی ندا شته است . باید باور کنیم که رقا بت باید  با تعداد کمتری ادامه یابد  تا مردم در انتخاب  اصلح  مشکلی ندا شته با شند  .

بزر گان اصلا ح طلب ، باید تلاش کنند تا یکی از  آقا یان روحا نی و عارف  ، رقابت را ادامه دهد و همه کمک کنند

بزر گان اصو لگرا  هم  باید همت کنند تا از جمع قا لیباف و ولا یتی و حداد  ، یکی انتخا ب شده و در روز های پا یا نی تبلیغات  هما هنگ حرکت کنند

اگر این چنین باشد ؟؟؟؟؟؟؟ میتوان گفت رقابت واقعی  اصو لگرایا ن و اصلا ح طلبان و گزینه دولت  اتفاق خوا هد افتاد  و نقش اصلی رسا نه ملی در معرفی کا ندیداها و دید گا ه و برنا مه های دولت آینده  اشان عملیا تی شده  و مردم با آگا هی کا   فی  بدون دخا لت دلا لان رای  ستاد های کذا ئی  ، بهترین انتخاب را رقم خواهند زد  انشا الله . نظرات: جلیلی گزینه اصلی جبهه پایدا ری یا احمد ی نژاد؟؟؟؟؟؟؟؟ دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

 

جلیلی گزینه اصلی جبهه پایدا ری

یا احمد ی نژاد؟؟؟؟؟؟؟؟

دکتر بهبود معصوم زاده

 

ثبت نام بدون مقدمه و احراز صلا حیت رجل سیا سی بودن ایشان از طرف شورای نگهبان ،دیدگاه موا فق اعضا جبهه پایداری و مخصوصا تداوم شعار بهار بهار احمدی نژاد !!!!! ، این شائبه را در ذهن تقویت میکند که  جبهه مقا بل اصو لگرا یان سنتی ، چه بر نا مه ای تدارک دیده است ؟؟؟؟؟

 

کاملا معلوم است که در غیاب ها شمی رفسنجا نی ، اگر اصلا ح طلبان بخوا هند حرکتی نشان بدهند با ید از جمع سه نفر آقا یان غرضی و عارف و روحا نی ، یکی را انتخاب و تمام قد از او حما یت کنند و الا به دور دوم هم نخوا هند رسید .

 

 در جمع اصو لگرا یان هم چون امیدی به پذیر ش مشا وره بزر گان نیست و هر کدام فکر میکنند اقبال مردمی زیا دی دارند  لذا با تداوم حضور هر سه نفر  آقا یان حداد و ولا یتی و قا لیباف  ، تا روز های آخر تبلیغات ، فرصت طلا ئی وحدت و هما هنگی اصو لگرا یان و اقشار خاکستری تابع و در وا قع موج آفرینی   از دست خوا هد رفت و..

 

حاصل کلام اینکه با و ضع موجود  ، پیش بینی اولیه  حکا یت از راه یافتن دو کا ندیدای به دور دوم است که همان بر نامه تیم احمدی نژاد است ؟؟؟؟ به نظر میرسد تلاش میکنند با تقویت شعار های جبهه و شها دت به نفع جلیلی  ، قشر عظیمی از بسیج و سپاه را با خود همراه کرده و وقتی به دور دوم راه یا فتند  حمایت مستقیم احمدی نژاد  از جلیلی  در تداوم جبهه پایداری و الهام و رسا ئی و کوچک زاده ، برنده بازی مشخص شود  و افکار تیم احمدی نژاد با شعار تداوم بهار  اجرا ئی شود ؟؟؟؟؟؟؟

                                                             ادا مه دارد ...... نظرات: در س بزر گی که ها شمی رفسنجا نی به سیا ستمداران جوان آموخت !! دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

 

در س بزر گی  که ها شمی رفسنجا نی 

به سیا ستمداران جوان آموخت !!

 دکتر بهبود معصوم زاده

 

 

آیه الله اکبر ها شمی رفسنجا نی از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلا می ایران  بوده و هست و دوست و دشمن در رکن بودن شخص ایشان  اعترا ف دارند . هر چند حضور کم رنگ ایشا ن از نظر اجرا ئی در چند سال اخیر ،قا بل تا مل است ولی فعا لیت ایشان به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت  نظام و عضو رسمی مجلس خبر گان و ار تبا طات سیاسی اش  ،همچنان پو یا بوده و در صحنه انقلاب حا ضر هستند .

 

ثبت نام ایشان در دقا یق پا یا نی ثبت نام انتخا بات ریا ست جمهوری دوره یاز دهم ، شوکی و حرکتی وا قعی در عا لم سیا ست و اقتصاد وارد آورد و حقیقتا موج آفرید  در حا لیکه ثبت نام اسفندیار رحیم مشا ئی ، موجی به همراه نداشت مگر حضور مسئله دار رئیس جمهور کشور با تخلف از قانون انتخا بات و متاسفا نه لگد مال کردن خطوط قرمز سیا ست و مدیر یت و...که به سرعت هم فرو کش کرد و کم رنگ شد .

 

دوست من آنچه هدف از این یا دداشت بوده و هست اینکه سیا ستمداران واقعی حدود و ثغور خویش را می فهمند و در زمان ثبت نام در لیست ک ند یدا ها  میدانند که باید همه قانون را قبول داشته باشند و گزینشی نیست و ایضا با حضور شان در ثبت نام  فهما ند ند  که وظیفه من  با تما می مشکلات موجود  ، آمدن و ثبت نام کردن است و احراز و عدم احراز تاثیری در اراده   من  ندارد و آموزش  دا د ند  که وظیفه تک تک ملت ایران  از چپ و راست و خاکستری  ،حضور فعال و موثر در انتخا بات است .

 

برای مرد وارسته ای چون هاشمی رفسنجا نی ،که در همه حال  یار رهبری بوده و هست و معتقد به قا نون ، با حضور و ثبت نام  نشان دادند که مرد عمل هستند و با اطلا ع از مشکلا ت جسمی خویش ،حاضرند در تقویت اهدا ف انقلا ب اسلا می از جان ما یه بگذا رند و وقتی به جهت عدم توان جسمی ،صلا حیت حضو رشان احراز نگر د ید با تمکین به قانون نشان دادند و آمو ختند که سیا ستمدا ران باید منعطف بوده و در مقا بل قانون تمکین کنند و ما بقی را به خدا وند سبحا ن و دا نا ی توا نا  بسپا رند و...

 


 نظرات: آیا حق رای ندادن داریم ؟؟؟؟؟؟؟دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:
بسمه تعا لی

 آیا حق رای ندادن داریم ؟؟؟؟؟؟؟دکتر بهبود معصوم زاده

 به د نبا ل پیروزی انقلا ب شکو همند اسلا می ملت ایران ، انتخا بات فرما یشی دوران د یکتا توری شاهنشا هی بر چیده شد و همه آحاد مردم بر اساس شرایط مندرج در قانون اسا سی جمهوری اسلا می ایران که خود مردم به آن رای آری داده اند ، میتوا نند کا ندیدا ی شوند یا در ان تخا بات صا حب رای شده و اصلح را انتخاب نما یند . این صاحب رای بودن ، حقی است که به واسطه برکت خون شهدا و پیروز ی انقلاب اسلا می بر طاغوت و استکبار سلطنت طلبان ، برای آحا د مردم تعریف شده است .حق رای امتیا زی بزرگ برای استقلا ل ایرا نیان بوده و ایضا تکلیفی سنگین بر عهده همه صاحبان رای شمرده میشود . همه وظیفه دار یم با عمل به وظیفه ا نسا نی و انقلا بی در حراست از حق رای تلاش کنیم و با حضور فعال در جمع مردم با افزایش آ؛گاهی به شا یستگان از کا ند یدا ها رای بد هیم و... حا لا اگر کسی بگو ید که من کاندیدا ی اصلح نمی شناسم تا رای بدهم !!! تکلیف رای دادن از او ساقط نمیشود . جهت اعتلا ی ایران اسلا می ، باید حاضر بود باید آگاه شد باید رای داد و باید از حق خویش دفاع کرد تا زند گی هست باید آماده بود و حیات داشت واگر احسا س میکنیم نما یند گان مجلس و روسا ی جمهور نمیتوا نند به تکا لیف خویش خوب عمل کنند بهتر ین کار آن است که در دور بعدی با عدم رای به آنها مخا لفت خویش را نشان بدهیم و هرگز به خود مان اجازه ندهیم از حضور در پای صند و قها ی رای قهر کنیم و میدان را برای تاخت و تاز مجدد دشمنان استقلال مردم آما ده کنیم و........


 نظرات: ا نتخا با ت یعنی نبرد افکا ر؟؟؟؟؟؟ دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

ا نتخا با ت یعنی نبرد افکا ر؟؟؟؟؟؟

 دکتر بهبود معصوم زاده

شیوه حضور مردم در انتخا با ت هر کشوری نشا نگر سطح رشد مردم  آن کشور در تما می زمینه ها  تعریف میشود .

متا سفا نه در اکثر کشور ها  ، سیاستمداران از افزایش آگا هی مردم و حتی رشد فرهنگ حضور مردم در مسا ئل اجتما عی و اقتصا دی و سیا سی و فر هنگی واهمه دارند  که به تعبیری  ترس آنها از سقوط از قدرت و انتقال اجبا ری قدرت  به دیگران قلمداد میشود ..

انسا نهای  آزاده و پاک اندیش و در فکر دین و دنیا ی مردم ، همواره تلاش میکنند که حضور مردم در همه زمینه ها بر اساس  آگا هی و شعور و احسا سا ت کنترل شده باشد که امروز ه به بصیرت فردی و اجتما عی تعبیر میشود .

 

در ایران اسلا می  ، بعد از 34 سال با گذر از تما می فراز و نشیبها ی سیا سی و اقتصا دی و نظا می  در سا یه وحدت مردم و رهبری  مقتد را نه و هوشیا را نه  امام خمینی  ( ره ) و امام خا منه ای ، نیاز به آگا هی تما م و کمال در همه زمینه ها  ، بیشتر شده است تا بدا نیم انتخا بات یعنی تقا بل افکار در مقا بل جنگ قدر ت و عقاید .

 

ایجاد بستر های شنا خت افکار  کا ندیدا ها ی در میدان رقا بت برای هر شهر وندی  ، یک ضرورت است و ممکن نخوا هد شد مگر در فضای آرام و دور از جنجا لها ی تبلیغا تی . تبیین عقا ید و بر نا مه های عملی و دلا ئل شهودی  همرا ها ن کا ندیدا ی  در روشنگری مردم  راه گشا خوا هد بود .

مردم با تما می مشکلا ت مو جود ، هنوز هم خریدار تو صیه ها و اندرز های عا لما نه و مدبرا نه رهبر معظم انقلاب هستند . می شنوند ،می فهمند و ارزش میگذا رند  و خرید ا رند .

دوست خوب من ، برهمه مسئو لان فرهنگی حوزه و دانشگاه و صا حبان قلم و بیا ن وا جب است تا در افزایش بصیرت فرد فرد از  آحاد جا معه ایران اسلا می تلاش کنیم و هر گز خستگی را به خود راه ندهیم  تا در نبرد افکار به بها نه ا نتخا با ت ، منافع کشور و ملت تا مین گردد و در همه حال از شیطنت و جنگ عقا ید پر هیز کنیم  ان شا  الله .

  نظرات: اصو لگرا یان و مصادره رهبری ؟؟؟؟؟؟؟؟ دکتر بهبود معصو م زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

اصو لگرا یان و مصادره رهبری ؟؟؟؟؟؟؟؟

دکتر بهبود معصو م زاده

 

مقام ولا یت فقیه در قا نون اسا سی ایران و وجود مغتنم مقام معظم رهبری در عصر فتنه و نفاق  از یک سو  و پا کی و تدبیر به موقع ایشان از سو ئی دیگر  نعمتی است که متعلق به همه آحاد ملت ایران و آزاد اندیشان جهان است و نباید گروه و دسته ای به خود اجازه بدهند تا نعمت وجود  مقام رهبری را در سطح جریان و حزب خاص محدود کرده و نیا ت و افکار محدود خودشان را به نام دید گاه رهبری انتشار بدهند و...

 

باید بدا نیم انتخا بات با تما م سختیها و مشکلا تش در هنگام سختی و دشواری  و گرداب ،نیازمند گره گشا ئی است که لاز م است بیطرف و با لاتر از همه باشد واگر کسی فکر میکند  که با هزینه کردن از مقام رهبری میتوا ند به اهداف دو روزه خویش دست یا بد بداند که خیا نتی بزرگ در حق مقام ولایت و رهبر  معظم انقلاب انجام داده است و..

 

حضور پر برکت مقام معظم رهبری برای تما می مردان سیا سی چپ و راست (اصلا ح طلب و اصو لگرا )  که قا نون اسا سی ایران را قبول دارند و تمکین میکنند غنیمتی بزرگ بوده و ایضا باید تلاش شود تا در کوران سختیها و لشگر کشیها  ی سیاسی داخل کشور  ،مقام ولایت  آسیبی نبیند واین وظیفه همگان است مخصوصا  خواص و..

 

اصو لگرایان  ، اگر مشکلی با اصلا ح طلبان و جنا حهای تازه مولود دارند  باید به ساختار شکننده و بی برنا مه بودن خودشان  دقت بکنند و در فکر اصلاح یا ترمیم نواقص باشند . هزینه کردن از  کیسه مقام رهبری  از طرف هر کسی باشد محکوم است و آیند ه ای نخو هد داشت  چرا که در صف اصلا ح طلبان ،انسا نهای مخلص و فدا کار رهبری و یادگار 8 سال دفاع مقدس و عاشق خدمت به اسلام و کشور ایران وجود دارند  که منشا خیر و برکت برای اسلام و رهبری بوده و هستند و افرادی که از هر دو جناح ،تک روی میکنند و در فکر سلطه و حذف رقیب از هر روشی بهره میگیرند بدانند مقام معظم رهبری در تما می فر مایشا ت خود  ،بر ضرورت حضور تما می سلیقه ها و خلق حما سه سیاسی  بدون ورود در گناه و افترا و ...تاکید میکنند و..

دوست خوب من اگر شما اصو لگرا ی فعال و در صحنه ، خود را مطیع رهبری میدانی ؟ ضعف و کاستی خودت و احزاب همسو یت را با مصادره مقام رهبری  جبران نکن ، تا فرصت هست در فکر اصلاح امور و زمینه جذب اکثریت صا حبا ن رای  باشیم و بدا نیم که این آخرین رقابت ما نبوده و نخوا هد بود.

                    نظرات: دکتر احمد ی نژاد و کارت قرمز !!!!!!!!! دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:
بسمه تعا لی

دکتر احمد ی نژاد و کارت قرمز !!!!!!!!! دکتر بهبود معصوم زاده

 بعضی ها میپرسند حضور احمد ی نژاد در همرا هی مشا ئی هنگام ثبت نام کا ندیدا تور ی ریاست جمهوری در سالن وزارت کشور ، نشا نه ای از عدم پای بندی احمدی نژاد به قانون است ؟ بعضی ها میگویند احمد ی نژاد با این حرکت ( همرا هی رئیس جمهور وقت با مشا ئی کا ندیدا ی ) میخواهد مخالفت واقعی خودش را با دیدگاه رهبری نشان دهد و خط و نشان بکشد و...؟ بعضی ها میگویند حمایت رهبری از احمدی نژاد در سال 84 ،( در خطبه های نماز جمعه ) آزمون و خطا ئی بوده که خارج از توان عقلی و معنوی و مذهبی احمدی نژاد بوده که باعث شده قطعه بسوزا ند و الان صدایش در می آید و...؟ بعضی ها میگو یند برادر بزرگتر احمدی نژاد ،با جدا شدن از تیم دولت و مخصو صا با کا ندیدا شدن ،نشان داد هیچ اعتقادی به افکار و عقاید رئیس جمهور فعلی ندارد و... بعضی ها میگو یند اصولگرا یا نی که در 84 و 88 سنگ احمد ی نژاد را چنان به سینه میزدند و ....چه توجیهی برای رفتار خودشان و تخلفات فعلی رئیس جمهور شان دارند و...؟ بعضی ها میگویند آقای احمدی نژاد که این همه از قا نون و دولت قا نون حرف میزند چرا از مقام ریاست جمهوری در ثبت نام یکی از کاندیدا ها ما یه میگذارد و مقام ریاست جمهوری را هزینه میکند مگر قانون اجازه میدهد که رئیس جمهور هر کاری که دلش بخواهد بکند و...؟ بعضی ها میپرسند زمان آن رسیده که شورا ی نگهبان نشان دهد چند مرده حلاج است و با استناد به مدارک واقعی و بدون ترس از افشا گری رئیس جمهور و تهدید ایشان ، به صلا حیتها رسیدگی نماید و...؟ بعضی ها میپر سند اگر رئیس جمهور مثل امروز ، دا ئما در افسا ید باشد چه کسی باید کارت قرمز کشیده و او را از زمین بازی بیبرون خواهد کرد و...؟ بعضی ها میپرسند آاگر رئیس جمهور اهمیتی به کارت قرمز ند هد و همچنان در وسط میدان یکه تازی کند و.. بهترین تدبیر این نیست که با رقبا ی قبلی خودش همسا یه شده وتا آخر انتخا بات استرا حت نماید ؟ بعضی ها میگو یند انسا نهای بزرگ ، به مقا می که دارند اعتبار می بخشند مخصوصا مقا می که به واسطه رای مردم به دست آمده باشد . ادامه دارد .......


 نظرات: فتنه ای بزرگتر از فتنه 88 ؟؟؟؟؟؟؟ دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

فتنه ای بزرگتر از فتنه  88  ؟؟؟؟؟؟؟  

     دکتر بهبود معصوم زاده

 

در زمان هشت سال دفاع مقدس  اکثریت ایرا نیها حاضر شدند و بودند که جان بدهند و از شرف و کشور و انقلاب در برابر توطئه دشمنان  غربی و مستکبران و خیانت منا فقا ن کور دل و حماقت همرا هان نادان ،  حفاظت کنند و پایمردی و ایستاد گی در طول سالها ی بعد از انقلاب بسیار   سخت بود  ولی با عنا یات الهی  ،انقلاب مردم مسلمان ایران تداوم داشته  و دارد .

 

 فتنه 88 که به بها نه انتخا بات  ریاست جمهور ی علنی شد و در واقع زخمها و  دملها ی کهنه  سر باز کرد ، حاصل کینه و عداوت  مقام پرستی و قدرت طلبی و زیاده خواهی افرادی بود که در زمان حیات امام خمینی ( ره )  آزادی را آسان به دست آورده و در نظر مردم عادی کسی شده بودند !!!!!!! .  به بها نه اعتراض به نتیجه انتخا بات 88 ،بز بچه ها ئی بدون کنترل پدرانشان  سخنرا نی ها ئی کردند و تما میت انقلاب  اسلا می را زیر سوال بردند  که گوشت و پوستشان از برکت حضور  پا برهنه ها  در دفاع مقدس بود ولی وقتی همراهی مردم را   از دست دادند همه مردم را گوسفند خطاب کرد ه و عر بده مستا نه  داشتند و ...

 

اما فتنه امروز که چند سا لی است  (مخلصان جان بر کف انقلاب ، خون دل میخورند و دم بر نمی آورند مبادا  از تشتت و تفرقه ملت  ،دشمن سو استفاده کند و... ) در حال اجرا است و خطر ناکتر از فتنه  88 جلو ه میکند  .چرا که شعار مدعیان این حرکت ، همراهی امام زمان با آنها بدون نیاز به اجتهاد و ولایت فقیه  است  . کسی که  با صراحت میگوید من با امام زمان در تماس هستم و حکم تائید گرفته ام و ...... چرا  علما و مجتهدین  ( خواص )در سکوت هستند تا شاید فرجی حاصل  شود ؟؟؟؟؟؟ فتنه 88  را خداوند در  روز عاشورا ی حسینی  رسوا نمود ، و دم خروس جنبش سبز دشمنان ملت  و ایران  ، از زیر  لباس اهریمنی و نقاب دوستی  منا فقان و  سلطنت طلبان بیرون زند و  در واقع خدا وند مهر بان بود که یک فرصت دیگر به مردم ایرا ن و خواص  عنایت کرد تا مبادا  در  زمان اصلی  از کاروان حسین ابن علی  علیه السلام  جدا شوند  و در دام دنیا طلبی دشمنان  گرفتار شوند و.....

 

فتنه 88 را خود  مردم   آرام کردند و رهبر فرزا نه انقلاب  را یاری و همرا هی  نمو دند   . خون دلها  خوردند و 4 سال تحمل کردند تا در انتخا با تی دیگر با آگاهی بیشتر جبران ما فات کنند  .ولی   قدرتمندان  سوار بر ثروت مردم  ، خود را قیم  مردم میپندارد و با استفاده از کلمات مردم پسند  (دیدار اما م زمان ،بیعت با ایشان ، کسب تائید ایشان ، افراختن پرچم اما م زمان بر بام دنیا و پاداش ویژه  کار مندان و سهام عدالت و یارانه نقدی آنچنا نی و...) در تلاش هستند  فضا را چنان آلوده کنند تا خواص از ترس احتما لات  .....و عوام گرفتار فریب کذا بان  و رما لان ،صحنه انقلاب را دو دستی تحویل نا محرمان  به  خون شهدا و راه  پاک امام  خمینی نمایند و...

 

دوستان من  و خوانندگان این مطلب ،دشمن بیدار و در صحنه نبرد  حاضر است  .برای شکستن قامت  ایران اسلا می از هر راهی وارد میشود   هم اکنون  امان نامه های یزید یا ن زمان  برای علم داران کربلا ئی روا نه شده است . رو حا نیت بیشتر از همه در معرض حمله  و آسیب و خطا  قرار دارد چرا که دشمن فهمیده که برای نفوذ به صف انقلا بیون واقعی  باید از جمع روحا نیت دوستا نی داشته باشد  . به نظر میرسد که درس  شیطان   این بوده که  از مدرسین اخلاق شرو ع کنید زودتر به نتیجه میرسید  چرا  که درس اخلاق مغرور میکند وحجاب میشود .  آیا  باور کنیم  که شیطان  آموزش  میدهد  تا با شعار دوستی اما م زمان وارد شوید ؟؟؟؟  چرا که مردم عادی زودتر گول میخورند و... چه غریب است مولا ، چه غریب است مولا

                                                                               ادامه دارد ........

 


 نظرات: آیا تغییر در اعضا ی شورا ی شهر اردبیل ، یک ضرورت است ( 3) ؟؟؟؟؟ دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

آیا تغییر در اعضا ی شورا ی شهر اردبیل ،

یک ضرورت است  ( 3) ؟؟؟؟؟

دکتر بهبود معصوم زاده

 

پیرو دو مطلب قبلی ،به نظر میرسد اعضا فعلی شورا ،این حقیر را برای بحث و مناظره قابل نمید ا نند یا حرفی برای گفتن و دفاع از عملکرد 6 سال گذشته خویش ندارند ؟؟؟

اگر نیک بنگریم و عملکرد شورا های موفق در سطح کشور را ورق بزنیم یقین خواهیم کرد که آشنا ئی اولیه افراد با مدیریت شهری  ومنابع خام  درآمد ،اولین و مهمترین خصو صیت اعضا بوده و در واقع با چشم باز حرکت کرده و برنا مه ریزی داشته و نظارت کرده اند  تا سابقه خدمت خوب و مقبول  داشته باشند .

در مروری بر سابقه اعضا شورا ی شهر  اردبیل ، نه تنها اثری از سابقه مدیریت شهری  در پرونده افراد موجود نیست !!!! امکان آموزش در سفرهای استا نی و خار ج از کشور هم  ،جواب نداده و شورا در حد فعالیت روزمره  یک شهر زیر 20 هزار نفری عمل کرده است و...

باید بپذیریم که در سایه  آرایش  ظاهری و عرضه زیبا ئی تصنعی  ،و تحریک تعصبات قومی و قبیله ای و خرید آرا و... میتوان به شورا راه یافت ولی  نمیتوان عملکرد را خرید یا .....   داشتن عملکرد  ی مشا به شورا ها ی قبلی اردبیل ،در واقع تلف کردن زمان خدمت و برنا مه ریزی و اشغال کردن کرسی خدمت در پار لمان محلی  اردبیل است .

بیا ئیم منصفا نه و آگا هانه  کلاه خویش را قاضی کنیم و اگر  سابقه مدیریت شهری موفقی نداشته ایم  از کاندیدا توری انصراف دهیم و میدان را برای حضور پاک دیگران فرا هم نما ئیم .

دوستان خوب خواننده این مطلب ،به دنبال اعلام  رسمی افراد تلاش خواهیم کرد لیست هما هنگ  با بهترین شرایط از جمع کاندیدا ها را  پیشنهاد نما ئیم  و  انتظار داریم  با  ارسال شرایط افراد و امتیا زات آنها به ایمیل این حقیر  ،،ما را  در چینش مقبول نیرو ها راهنما ئی فرما ئید .

                                                                    ادامه دارد ..... نظرات: هد فمند ی یارا نه ها ؟؟؟؟؟؟؟ میر اسما عیل حسا می –کار شناس اقتصادی و نظا م بانکی

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعالی

 

هد فمند ی  یارا نه ها ؟؟؟؟؟؟؟

 میر اسما عیل حسا می

–کار شناس اقتصادی و نظا م بانکی

 

 

هدفمندی یارانه هااگر اصو لی ،یکجا وصحیح اجراشود تورم زا نبوده وافزایشی درنقدینگی جامعه ایجاد  نخوا هد کرد بلکه اصلا ح اساسی درساختاراقتصادکشور بوده  که برکات بیشماری درپی خواهد دا شت

مقدمه:

پایه های چرخه اقتصادجا معه عبارتنداز :  1- تولید کننده  2- توزیع کننده  3-  مصرف کننده . هرچه این چرخه روان  تر گردش کنداقتصاد  از تعا دل وثبات  لا زم  برخوردار خواهد  شد .تولید کنندگان کالا  ها ی داخلی وخارجی به  همراه توزیع کنندگان درحقیقت عرضه رادراقتصاد شکل میدهندومصرف کننده هم به میزان پول ونقد ینگی که در اختیار دارد  تقاضا راتشکیل میدهد برای اینکه کالا بدست مصرف کننده برسد نیازبه پول ونقدینگی هست تا توزیع کننده کالاراازتولیدکننده خریداری وبه مصرف کننده بفروشد. فارغ ازاینکه فرآیند توزیع  در دست تجار چه مقداردر افزایش قیمت ها مو ثرند میخواهیم رابطه بین تولیدونقدینگی ومصرف  و تاثیر قیمت هارا بیان کنیم .

میگوینداگرکالای موجوددرجامعه   را100عددسیب فرض کنیم وپول ونقدینگی موجوددردست مردم  مبلغ 1000تومان باشد قیمت هرسیب10توما ن  میشود

حال اگرهرکدام ازصورت ومخرج این رابطه تغیرکندقیمت سیب تغیر خواهد کرد مثلا اگرتولید سیب دوبرابرشود ونقد ینگی ثا بت بماند قیمت ارزان  خوا هد شد یعنی 5 تومان ،  وبرعکس اگر تولید سیب ثابت بماند ونقد ینگی زیاد شود قیمت گران میشود  20 . بنا براین  معلوم میشود برای حفظ وثبا ت قیمت ها باید تغیرات در صورت ومخرج این رابطه هم اهنگی داشته  باشد یعنی میزان افزایش نقدینگی متناسب با افزایش تولید وعرضه باشد و برعکس  .

 

تعریف نقد ینگی = عبارت است از پولهای موجود درجیب  مردم و درحسابهای جاری وپس  انداز وکوتاه مدت وغیره   با نکها و موسسات مالی .

تعریف یارانه= میگویند اکرجماعتی بخواهند ایستاده فیلمی  را تماشا کنند طبیعی است کسانی که   قد کوتاهی دارند نمیتوانند مثل قدبلندها فیلم راببینند ولذابرای اجرای عدا لت زیرپای کوتاه قدهاآجرمیگذارند و اسم آن آجر  هارا  یارانه یاسوبسید میگویند بدیهی است اگر زیرپا ی   همه   تما شاگران  آجربگذارندعدالت اجرانشده است . درهدفمندی یارانه ها هم همین روش مطرح است  . در واقع مثل هدفمندی همان مثل خمس وزکات دراقتصاد اسلا می است که آثاروبرکات متعددی درسلامت اقتصاد جامعه  اسلا می دارد اگر اجرا گردد . با این فرض شمافکرمیکنید پولدارها و  آ نهائی که  نباید یارانه بگیرند وعلاوه بر آ  ن بایدحاملهای انرژی .    بنزین  وبرق وگاز و........را کرانتر  بخرند  اکردرمصدر قدرت وتصمیم گیری باشند اجازه اجرای صحیح آنرا خوا هند داد   ؟ ؟؟؟؟؟!!!!!!!!

درکشورمادر سالها  ی قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی یارانه نا محسوسی  همراه بعضی ازحاملهای انرژی وجود داشت

 که خانواده های مرفه از آن بهرمند میشدند یعنی ازبیت المال عمومی پولی روی حاملها گذاشته میشد تا ارزان  تر بدست مصرف کننده برسد اما این ارزانی نصیب کسانی میشد که امکانات زندگی بیشتری داشتند درمقابل خانواده هائیکه نه اتومبیل داشتند  نه برق داشتند ونه لوله کشی  آب و گاز و.....عملا هیچ سهمی از یارانه  ها نداشتند .بعدازپیروزی انقلاب وشروع جنگ تحمیلی ازطریق  توزیع کوپن  یارا نه کالا های اساسی  پرداخت میشد که به عدالت نزدیکتر بود ولی مشکلاتی هم داشت که جای بحث  آن نیست  بعدازخاتمه جنگ د  لسوزان اسلام وانقلاب متوجه شدند تخصیص یارانه ازبیت المال روی حاملهای انرژی هم عادلانه نبوده  و در واقع    ظلم به اقشار محروم جامعه است و از طر فی  عامل  اسراف درمصرف شده وهم بلحاظ ارزانی گاز وبنزین ونفت و.........نسبت به کشور های همسایه قاچاق آ نها بخارج ازکشور شیوع پیداکرده  و هدر میشود .لذا هدفمندی یارانه ها رامطرح کردند و اتفاق نظر داشتند  تا  برکات متعددی درجهت اصلاح ساختار وتعا دل وشکوفائی اقتصاد کشور  به جا گذارد و البته  دولتهای سازندگی واصلاح طلب  !  یانخواستند ویاجرات نکردند  عملیا تی کنند .

باجسارتی که رئیس جمهورمحترم  دکتر احمدی نژاد داشتند  علیرغم نقص درمصوبه مجلس  شورای اسلا می  بلحاظ  پنج مرحله ای بودن  آن ،نسبت به اجرای آن اقدام کرد و آثار مثبت  اجرای طرح ، بنا به تائید اکثرکارشناسان  اقتصادی  آشکارگردید ه است  . طبق آنچه که اخیرا اعلام شد فقط مبلغ شصت میلیارد دلار دراین مدت  کم درمصرف بنزین صرفه جوئی شده است که شایان توجه است .

یادمان نرفته قبل ازاجرای هدفمندی  یارانه ها ، قیمت نان خشک بجهت مصرف کاوداری  ها گرانتر ازقیمت نان تازه بود ولذا اصراف درخرید نان وعدم  توجه به کیفیت نان بیداد میکرد و ایضا آردسهمیه ای  قاچاق میشد و........  که پس ازاجرای هدفمندی بسرعت ودرحد چشمگیری این نا بسا مانی هاازبین رفت .متاسفانه بلحاظ چند مرحله ای بودن  اجرای قانون هدفمندی  یارا نه ها  و  تحت تاثیرگرانی تصنعی  بازار ارز ودلارو.... ،.آثارمثبت   این اقدا مات  درحال ازبین رفتن است .

با پدیدارشدن آثار  مثبت مرحله اول  اجرای هدفمندی  . صهیونیستها ودر راس آنها دولت آمریکا که ازدست دولت  وملت و رهبری  ایران کلا فه بوده ،  بعدازشکست فتنه88 ورسوا شدن ایادی داخلیشان ، درادامه دشمنی خود با جمهوری اسلامی وبرای انتقام گیری ازملت ایران به بهانه جلو گیری از ایران هسته ای  ضمن  تنگ تر کردن تحریم های  اقتصادی با هم آهنگی عوامل داخلی  ووعوامل فتنه  قائله ارز ودلار  را  راه اندازی کردند که باعث گرانی تصنعی شد ه ومتاسفانه  بعضی از  سیاسیون داخلی هم برای  بهره برداری  در  انتخابات  آ ینده  طوری جلوه میدهند که گویا اجرای هدفمندی یارانه ها باعث گرانی شده وباتاسف بیشتر بعضی ازدلسوزان انقلاب هم باورشان  میشود و.....

ولذا این مقاله درصدد بیان این واقعیت است  که  اجرای هدفمندی یارا نه ها ،   به هیچ وجه عامل  افزایش نقدینگی دراقتصاد  را ندارد بلکه اگردرمجلس  شورا ی اسلا می اجازه بدهند  دریک مرحله و به طور   صحیح اجرا شود ضمن  کاهش درنقدینگی ، عامل  ایجاد تعادل وثبات دراقتصاد  کشور شده   وشکوفائی بد نبال خواهد داشت انشا.الله

اما اجراومصوبه  صحیح یعنی چه ؟   یعنی اینکه اولا مجلس محترم مصوبه ای داشته باشد مبنی براینکه یکجا اجرا شود ثا نیا یارانه نقدی فقط به  هشت دهک اول جامعه داده شود آنهم به نسبت وضع مالی مردم . بدیهی است اگر اجرای طرح یکجا اجرا نشود   منا بع  ما لی برای پوشش نیازهای  دهک ها  نیاز مند کافی نخواهد بود ثا لثا  در  شروع فقط منا بع حاصل از افزایش قیمتها بین مردم توزیع شود  ودرصورت نیاز ازمحل صرفه جوئیهای حاصل شده  ،سایر  هزینه های پیش آمده را پوشش دهند   دوستان خوب   بادقت درمعنی هدفمندی یارانه درمی یا بیم که بودجه لازم  برای پرداخت   نقدی یارانه  ها ازاصلاح قیمتها حاصل میشود .در حال حاضر از خزا نه بیت المال  عمومی مبالغ کلا نی  برای حاملها هزینه میشود که اکثریت آن  هزینه ها به عنوان درآمد درجیب پولدارها میرود  یعنی به نقد ینگی آنها  اضافه شده است  . و اکثریت مردم  از این درآمد و نقدینگی  بهره ای ندارند حال اگرقیمتها اصلاح شود عملا از نقدینگی  جامعه کاسته  شده وبیشتر آن مبالغ از جیب پولدارها  هزینه میشود حال اگرازمبالغ  در آمد حاصل شد ه ازاین عملیات . مثلا دو سوم آنرابه اقشارآسیب پذیر پرداخت کنیم   در واقع به اندازه یک سوم ازنقدینگی جامعه کاسته میشود. .  و ایضا میتوان بخشی ازآن یکسوم باقیمانده را به وسائط نقلیه عمومی مثل تاکسیها ، اتوبوس ها .آژانس ها وکرایه کش ها. اعم ازبین شهری ودرون شهری وهمچنین  بخشهائی که درخدمت عموم است نه خواص ، هزینه  کرد  تا دیناری به نقدینکی جامعه اضافه شود واگر مبلغی ازآن باقی ماند  میتواند کسری  بودجه احتمالی دولت راپوشش دهد . در واقع  جبران کسری بودجه  دولت ازتورم جلوگیری میکند واین همه درصورتی میسر است که  طرح به صورت  یکجا اجرا شود نه درچند  مرحله . بدین طریق از تعدد آثار روانی افزایش قیمتها هم  جلوگیری میشود یعنی به یک چهارم کاهش می یابد و با اجرای این روش  البته وصدالبته پولدارها  که  در جریان خصوصی سازی  بهره مند  می شد ند و متاسفانه صاحب قدرت ونفوذ هم هستند ضرر خواهند کرد . یعنی ضمن اینکه یارانه به آنها تعلق نخواهد گرفت مجبورند برای مصرف های آنچنانی خود وکارخانجات و. ویلاها یشان و..... حاملهای انرژی راگران  تر  خرید کنند  که البته  ازبرکات این حرکت قطعا صرفه جوئی درمصرف اتفاقی نخوا هد بود  که برای اقتصاد کشور بسیار مبارک است

.واکرکسی مدعی شود  تا پول  به دست مردم بدهیم شروع به خرید میکنند  وتقاضا زیاد میشود و.....پاسخ این  سوال  درجواب پرسش های زیراست:

آیااگرپول یارانه هادرجیب پولدارها ریخته شود کما اینکه تا  حالا درجیب  آنهاو اریز میشود نقدینگی زیاد نمیشود؟ چرا که آنها  یا برای ریخت وپاشهای خود مصرف میکنند ویا برای سفرهای خارج و خروج  ارز مملکت به نفع کشورها  ی بیگانه هزینه  میکنند ویا درمعاملات   کذائی و دلا لی ارز  بجهت افزایش  قیمت دلار وارد بازارمیکنند تاسودهای باد آورده  داشته باشند . و دریک کلام تعادل اقتصاد کشور  را به هم میزنند واین تورم زا است .

بنظر میرسد استدلال  بعضی ها اینطوریست که اگر پول بیت المال درجیب گشاد پولدارها باشد نقدینگی زیاد نمیشود  و  تورم زا نیست  ! !!!!!   ولی اگر درجیب مردم عادی .و مردمی که همه جور برای حفظ انقلاب  واسلام سینه سپر کرده اند وایستادگی میکنند  ریخته شود .    تاضمن تا مین هزینه افزایش قیمت  حاملهای انرژی ، بخشی   از نیازهای روز مره آنها را پوشش دهد   تورم  زا  میشود ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟

دا نشمندان و علمای واقعی ومنصف اقتصاد میدانند مصرف متعارف مردم درازدیاد سرمایه گذاری درتولید  کالا های مصرفی مردم وصنایع مرتبط  کا ملا مو ثر است یعنی مصرف یک طرف چرخه اقتصاد کشوراست  واگر مردم برای مصرف  و هزینه کرد پولی نداشته باشند تولید معنی پیدا نمیکند  کارخانجات وواحدهای تولیدی    و موسسات مرتبط  به تعطیلی کشیده میشود وبدنبال آن بیکاری ورکود حادث میشود  .

آدر کشور های غربی و اروپا ئی  سرمایه داران  گردن کلفت اعم ازتراستها  ولابیهای صهیونیستی  و.... چنا ن  جیب مردم خود و جیب مردم  جهان سوم را خالی کرده اند  که مردم  خودشان  ودولتها ومردم جهان سوم  پولی  برای خرید کالاهای تولیدی کارخانجات آنها  ندارند وعلیرغم کیفیت بالا ی   کالاهای تولیدی آنها فروش

نمیرود.و کارخانجات  تولیدی  و   شرکتهای خدما تی و صادرا تی   و بانکها  یکی پس ازدیگری تعطیل می شوند   وکارگران وکارمندان خود را اخراج  میکنند و............                                                                                                                و

       به نظر این حقیر ازعواملی که در برنا مه اقتصاد  ی کشورمان علیرغم وجود   ا رتباطات  متعدد بااقتصادجهان غرب    تاثیر گذار ی از مرض رکود اقتصاد آنها  ندا شتیم  . پرداخت یارانه هدفمند  ی بود که بنوعی تقویت تقاضا محسوب میشود  و همچنین عدم تعطیلی کارهای عمرانی  از جمله ساخت موفقیت آمیز مسکن مهر رامیشود نام برد .

این مطلب درست است که اقتصادایران به شدت تحت تاثیر حجم زیاد نقدینگی است .لیکن طبق بعضی از آمارها بیش از 75 درصد نقدینگی  در اختیار تعداد معدودی قرار دارد  که  عمدتا هم با  نظام ا سلامی  میانه خوبی ندارند  ودر فرصت ها وچالشهای پیش آمده در اقتصاد ، مثل بحران ارزی اخیر  باتمام توان به میدان  آمده  به نظام لطمه  زده  وهم  به ثروت باد آورده  خود می افزایند  تعدادی از این جماعت از باز ماندگان  ثروتمندان زمان طاغوت هستند  که مدام به خارج از کشور رفت وآمد دارند وتعدادی هم نو کیسه ها هستند   که متاسفانه آنهم به تعبیری  ازاشتباهات زمان دولت های سازندگی واصلاح طلب بود ه که تحت عنوان تبصره های قانون بودجه  مثل تبصره 50 وتبصره 3 وغیره ، بانکها راتحت فشار قرارداد ه  و مجبورشان کردند  که حتی  بدون داشتن توجیه فنی  مالی واقتصادی به طرح های مختلف  تسهیلات بدهند .وبا کمال تاسف اکثر  یت آنها پول بانکها را  باز پس نداد ه ند .وهمان طرحهای بدون توجیه تبدیل شده اند به معتادانی که اگر  ادامه تزریق پول بانکها به آنها نرسد نمیتوا نند  ادامه حیات بدهند  ومشکل درست می کنند و مرتب به بها نه های مختلف پول میگیرند وسودآوری چندانی هم  ندارند  . و لذ ا شده اند معضل دولتها ی  فعلی و آینده . والبته اگربخواهند با تغییر در ساختارشان  در طول زمان قابل درمان هستند و ا نشا الله درمان خوا هند شد   هر چند باید قبول کرد که نقدینگی موجود د ر اختیار اینها ست که برای اقتصاد دردسر ساز  شده است  و به جهت جهل یا عناد  اکثرا حاضر به سرمایه گزاریهای مفید به حال اقتصاد کشور نیستند و......

به هرتقدیر  بنده بعنوان یک خدمتگزار پیر عرصه اقتصاد کشور   ،که مدت بیش از36 سال  عمر و جوانی خود را در سیستم بانکی گذرانده  است . انتظار دارم  و از نمایند گان  محترم  مجلس شورای اسلا می  در خواست  میکنم  برای  رضای خدا  از منافع شخصی  خود  بگذرند  و به بها نه های  واهی  جلوی اجرای صحیح  این برنامه  اساسی  در جرا حی اقتصاد کشور  را نگیرند .درست است که مطا بق با   قانون باید اجرا  شود  . ولی  قانون  و اصلاح آن در   د ست شما ست با یک مصوبه اصلا حی و تکمیلی  میتوا نید جلوی این رقا بت  های  نا صحیح انتخا با تی را بگیرید  وهمزمان با فشار تحریم غرب و ایادی استکبار ، انقلاب حقیقی در هزینه ها و در آمد و اقتصاد و عدالت کشور رقم بزنید . الحمد لله  مردم بصیر ایران  اسلا می با تبعیت از رهبر  فرزانه خود توانائی گذر از این پیچ تاریخی را  دارند وبا صبر و بردباری به مصوبات مجلس و اقدامات دولت اعتماد کرده و پیروز میدان خواهند بود انشا الله تعا لی .

                                                   

                                                  

                                                        بهمن ماه     1391    اردبیل

                                                                        بهمن ماه  1391 نظرات: از اردبیل چه خبر ؟؟؟؟؟؟؟( 4 ) دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

 

بسمه تعا لی

از اردبیل چه خبر ؟؟؟؟؟؟؟( 4 )

  دکتر بهبود معصوم زاده

 

 

·         سال حما سه سیا سی و ضرورت حضور مردم در صحنه انتخا بات و گرانی لجام گسیخته و جیبهای خا لی و...

دولت پر شعار و مدیران استا نی ضعیف و بی خیا لی زجر کشید ه های انقلاب و تعارف روحانیت صاحب منبر و نمایندگان نا کار آمد و غیر متخصص  و....

 

تقدیر از روحا نی جوان و شجاع آقای میر عبا س زاده  معاونت فرهنگی شهر داری اردبیل  ، که با جرات تما م به وظیفه اصلی خویش عمل کرده و فریاد ملت اردبیل بوده تا در منبر سخنرا نی از نمایندگان اردبیل در مجلس  سوال کند که عملکرد شما در یکسال گذشته چه بوده است ؟ بعضی ها میگویند به دنبال سوال این روحا نی جوان و بسیجی در منبر سخنرا نی ، دکتر حقیقت پور و افضلی فرد واکنش منفی و تندی داشته اند و از شهردار اردبیل خواسته اند تا هر چه سریعتر ایشان را از سمت معاونت شهرداری عزل کند و...

بعضی ها میگویند سیستم انتخا بات شورا های شهر و روستا ، همچنان از فقر حضور انسا نهای وارسته و شایسته و د انشمند کار دان  رنج می برد و علت امر را شرایط ثبت نام میدانند که به هر کسی اجازه میدهد  تا اسم خودش را به عنوان یاد گاری در پیکره تازه جوان درخت پارلما ن محلی حک کند و...

 

بعضی ها میگو یند خانمها ی شورای فعلی شهر اردبیل یعنی تقوی و تراز   ، هر چند در طول شش سال گذشته با هم قهر بوده و چشم دیدن همدیگر را نداشتند !!!!تلاش دارند با استفاده از شیوه تبلیغات قبلی ، یعنی عرضه ظاهر زیبا با جدید ترین نوع آرایش زنا نه و جذب کننده  به همراهی چادر مشکی ؟؟؟؟؟؟ در مسا بقه زنان زیبا و شایسته !!!!! ، گوی سبقت از مردان رقیب بستا نند و....

 

بعضی ها میگویند کلام چند پهلو ی نماینده مقام معظم رهبری در سپاه پاسداران  ، به مذاق بعضی ها خوش آمده و احساس تکلیف عجیبی پاسداران بازنشسته را فرا گرفته  طوری که شعار بعضی ها این  بوده که  بعد از فتح مخا برات ، نوبت شورا ها و شهرداریها است و...

 

بعضی ها میگویند سخنرا نیهای رئیس جمهور دکتر احمدی نژاد در خوزستان ، عمدتا از نوع فرا فکنی بوده چرا که    مدام  تهدید میکند که اگر فلا نی رد صلا حیت شود همه را رسوا خوا هم کرد و مدارک کا فی در دست دارم و ...عمدتا از حق و حقوق ملت میگوید و اینکه برخورد خوا هم کرد و بهار در پیش است و...                                                                                           لگد زدن و گاز گرفتن در زمین سخت و شیب دار  رفتار طبیعی  هر شخم زنی هست محاصره  اقتصادی و نامردی قدر تمندان جهان و ضعف بعضی از  مدیران دولت و نمایند گان مجلس  و افت ارزش پول ملی ایران در بازار های جهانی و طمع بازار و تولید و مصرف کنند گان  و افزایش لجام گسیخته قیمتها و نگرانی مردم عادی و سکوت خواص و... مشکلا تی است که نیاز مند تدبیر و مدیریت مردان معتقد و شجاع و عا لم و خویشتن دار و ایثار گر است تا ایران و مردم انقلا بی جهان را از این طو فان خرو شان عبور دهند  و عملی نخواهد شد مگر امت اسلامی و انقلا بی ایران با حضور آگا هانه و همه جا نبه خویش در انتخا بات خرداد 92 پای صندو قهای رای حاضر شوند و حماسه ای نو خلق کنند  انشا  الله. نظرات: جومو نگ و چوسا ن قد یم !!!!!!!!!! دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

جومو نگ و چوسا ن قد یم !!!!!!!!!!

 دکتر بهبود معصوم زاده

 

باور کنید تلاش میکنم با نمایند گان مجلس و مقا مات تصمیم گیر استا نی و کشوری  تقا بلی ندا شته با شم ولی مشا هده مشکلات روز افزون از یک طرف  و وظیفه انسا نی برای دفاع از حق مظلوم  از طرف دیگر  ،اجازه نمید هد سکوت اختیار کنم و مثل خیلی ها بی تفاوت با شم. هر چند  نوشتن در باب حقیقت تلخ تلخ است و تبعات اجتما عی و سیا سی  زیاد ی دارد  با  وضو و نیت تقرب به خداوند متعال   قلم به دست میگیریم و در مقابل زیا ده خواهی و کم فهمی و کج فهمی ها  می ایستیم  و در همه حال توکل به خدا ی سبحا ن داریم  و از کسی ترس به دل راه نمید هیم و در خطا و خیا نتها شریک قا فله ها نمیشو یم و تا جان در بدن داریم  بسیجی وار از اهداف انقلاب اسلا می دفاع خواهیم کرد .

در شروع مطلب ،خدای منا ن را شاکر هستم که در زمان استا نداری دکتر حقیقت پور  در اردبیل ،منتی بر گردن ندارم و مدیریتی نداشته ام و یا از سوی ایشان به هیئت مدیره شرکتها ی  در آمد زای دولتی  منصوب نشده ام و یا در سفر عتبات عا لیا ت با بودجه دولتی  و... میهمان چند روزه ایشان  در همرا هی خانواده نبو ده ام و یا ....لذا  کاملا  راحت و بی دغدغه میتوانم حرف دلم را بنویسم و بگویم تا به تکلیف عمل کرده باشم و پاسداری از دستاورد های انقلاب و شهیدان  انجام گیرد و ...تا مردم خوش فهم قضاوت کنند و....

آقای دکتر حقیقت پور ، حضرت عا لی مجددا در نشریه محلی  راجع به چوسان قدیم ؟؟؟؟؟؟ ،عذر میخوا هم منطقه قفقاز و 17 شهر قدیمی شمال ایران صحبت کرد ه ایدو از تمایل مردم آن دیار ،جهت الحاق مجدد به ایران سخن رانده اید و...

میخوا هم عرض کنم افسا نه جو مونگ و احیا چوسان قدیم افسانه است  که شما جدی گرفته اید ؟؟؟؟ .حضرتعا لی که از اعتبار و آبروی اجتماعی  آقای دکتر سید حسن عا ملی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل هزینه کرده و ایضا سپاه پاسداران اردبیل را در نزد خواص زیر سوال برده اید تا نماینده شوید !!!! لطف کنید و به خاطر خدا  ،در مدت سه سال با قیما نده میهما نی مجلس نهم ، فقط برای استان اردبیل  بیند یشید و مشکلات اردبیل را مطرح و چار ه اندیشی نما ئید . چرا از رفتار و عملکرد نمایند گان استانها ی فعال  درس و الگو نمیگیرید ؟؟؟ تا امید به کار و پیشرفت در استان اردبیل هم احیا گردد .؟؟؟؟

به عنوان مثال :در هفته گذشته شاهد مصوبه آموزش عا لی  کشور در خصوص سهمیه ورودی ویژه دانشگا هها ی دولتی به مدت  پنج سال   برای علاقمندان به ادامه تحصیل از ساکنین مناطق زلزله زده آذر بایجان شرقی بودیم که یقینا نمایند گان پر تلاش آذر بایجان شرقی  آنرا کلید زده اند و عملیاتی کرده اند و شما با این همه مشکلات ا ستان اردبیل  در فکر الحاق 17 شهر قدیم شمال ایران  به کشور هستید ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

آقای حقیقت پور چرا درآمد متوسط خانوار مردم آذر بایجان شرقی و اردبیل  ، این همه تفاوت دارد ؟ چرا تعداد کار خانجات تولیدی فعال و اشتغال زای  در دو استان قابل مقایسه نیست  ؟چرا مترو داخل شهری تبریز  از اولویتها ی عمرا نی کشور بوده  و همردیف با مترو تهران و اصفها ن ، بدون هیچ مشکلی  در هر زمان ردیف بود جه ای خاص  و ویژه دارد ؟

آقای حقیقت پور ، درآمد شهر داریها ی تبریز از محل اخذ عوارض بر در آمد کارخانجات تولیدی فعال  و سود آور تبریز و حاشیه شهر ها ی تابعه ، آنچنان با لا ست که طرح در آمد کل شهر داریها ی استان اردبیل در مقایسه فقط با یک ناحیه شهر داری تبریز ، واقعا خجا لت آور است و....!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟

آقای حقیقت پور ،حضرتعا لی در زمان تصدی مسئو لیت استاندا ری اردبیل  طرحها ی دهان پر کن زیادی مطرح کردید و هزینه دولتی زیادی برای مشاوران ویژه خویش اختصاص دادید ولی هیچ پرو ژه ای به مرحله عمل نرسید و تحقق نیافت .!!!!!!

اجرای طرح توسعه باغات دیم در اراضی  شیب دار  منطقه ارشق و مغان ، آنهم به بهای تعطیلی سایر طرحها و حیف و میل میلیار ها تومان از بودجه دو لتی  ، فکر مخصوص شما بود  که ظا هرا هدر  رفته است . شما در مصا حبه سفر به  شهرستان گرمی  تاکید کردید که رامسر دوم را در گرمی با کوههای اطرافش خوا هید ساخت و....

 

آقای حقیقت پور ،بسیاری از افراد که به دکتر احمد ی نژاد رای دادند وقتی مشکلات رفتاری و سیاسی خاص تیم دکتر احمد ی نژاد را دیدند ظا هرا توبه کرده و گفته اند رای ما به خاطر اعتماد  مقام رهبری به ایشان بوده است ؟؟؟؟در اردبیل هم حضرتعا لی از برکت حمایت مستقیم یا غیر مستقیم امام جمعه اردبیل خیز برداشتید و با کمک دوستان مسئول و منت دار و پیمان کاران ...... به مجلس راه پیدا کردید حداقل به خاطر  حفظ آبروی  مقام امام جمعه و انتظار مستقیم مردم از ایشان  ، فقط و فقط به استان اردبیل فکرکنید ، نمایند گان از هم گسیخته را  سازمان بدهید و طوری رفتار کنید تا جمعی از اهالی مشگین شهر ،به هر علتی  فکر جدائی مشگین از استان اردبیل  را نداشته با شند ؟؟؟؟

دوست من  باید کاری کرد تا اهالی آستارا و سراب  با مشاهده حضور شایستگان مردم استان در مجلس و تلاش واقعی و متحد در جهت پیشرفت استان  از نظر انتصاب مدیران شایسته و کار آمد و افزایش روز افزون در آمد مردم و استان و برنامه مدون افزایش و جذب عملی اعتبارات عمرانی و سرما یه گذاریها ی ملی و ارتقا جایگاه کشوری استان اردبیل ،، مشتا قانه داوطلبی الحا ق  به استان اردبیل را مطرح کنند .

آقای حقیقت پور  از کلام این پزشک بسیجی  ناراحت نشوید  مرا دوست و مشاور صادق و یکرنگ خود بدانید  حضور خودتان را در اردبیل افزایش دهید ، جلسات هما هنگی با سایر نمایندگان استان اردبیل  را در جمع خبر نگاران  استان انجام دهید ، و از اعما لی که همیشه باعث یکبار مصرف بودن نمایند گان اردبیل در  ادوار گذشته بوده پرهیز کنید .

                                                                                       .... والعاقبه للمتقین .... نظرات: بیکا ری یا کم کاری درد و رنجی که دامنگیر اکثریت خا نواد ه ها است .. .دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

بیکا ری یا کم کاری

درد و رنجی که دامنگیر

 اکثریت خا نواد ه ها است ..

.دکتر بهبود معصوم زاده

 

در جهان امروزی ، کار و اشتغال در زمینه های فکری و جسمی  از عوامل اصلی و کلیدی توسعه کشور ها محاسبه میگردد و در واقع کلید خوشبختی جوامع با ورود  آن جامعه به اشتغال و تولید و بهره وری به دست می آید .نیروی انسا نی  به عنوان یک سرمایه

عا لی و بدون جانشین تعریف میشود لذا  از انسانهای شایسته  باید محافظت و قدردانی  و بهره برداری شود و اگر نیاز باشد تربیت

گردد و در زمان بندی تربیت  ،نیاز جامعه  به انسانهای  صاحب فکر  وعملگرا و کاربردی عملیا تی  اهمیت داده شود .

بررسی مقالات علمی  تحقیقا تی نشان میدهد  که از عوامل اصلی عقب ماندگی کشور ها ، ضعف در انگیزه کارگران ،ضعف در

فرهنگ کار ، نقص در اخلاق کار ،و عوامل روانی در محیط کار  را میتوان نام برد .

در مجموع میتوان پیشرفت یک کشور را با فرهنگ کار مردم  ،یک رابطه مستقیم دانست .اطلا عات و آمار در هر کشور  ،زمینه اولیه بررسی مشکلات  آن کشور و شنا خت مدیریت و مدیران ارشد حاکم بر آن کشور است .

از تما می دوستان خوب و خوانندگان  گرامی پوزش میخواهم  تا سوالات اولیه ای را با هم مرور کنیم  شا ید بتوا نیم منظور و هدف از این مقاله را بیان کنیم  :

آیا واقعا میدانیم  تولیدات غذا ئی و صنعتی و نظا می و علمی و پژو هشی در کشور چقدر است ؟

"   "        "   مازاد تولید  در کدام موارد بیشتر است  ؟ آیا زمینه و نیاز به صادرات  وجود دارد ؟

"   "       " صادرات  فعلی ما بر اساس تعریف و برنامه خاصی انجام میگیرد  ؟

"   "      "  واردات فعلی ما بر اساس نیازهای  واقعی بر نامه ریزی شده است ؟

به راستی     مردم ما در تولید و هما هنگی با دولت چقدر موفق بوده ا ند ؟

               مردم ما در حسا بها ی بانکی خود چقدر پس انداز کرده اند ؟

              مردم ما چند درصد از سهام کار خانجات در حال بهر ه برداری  را خریده اند و ما لک شده اند ؟

             مقدار  طلای ذخیره شده در منازل مردم چقدر است ؟

            لوازم لوکس و غیر مصرفی و تزئینی قابل فروش در منازل چقدر است ؟

حقیقتا     درصد شاغلین در بخش خصوصی و دولتی  چند درصد جا معه و فعال است ؟

           تفاوت مشاغل  خصوصی و دولتی  در همدلی و ایجاد در آمد و رفاه  چگونه است  ؟

          راند مان و بازدهی کار در بخش خصوصی و دولتی  و در کل کشور چقدر است ؟

         وسوالات بیشماری که  به یقین  راهگشای بررسیها ی کلیدی ضعفها ی موجود در کشور است و راه حلهای منطقی مسلما نشانگر  پله های ترقی هر کشور در جهان موجود می باشد .

دوست من اگر کمی ریزتر  و دقیق تر به موضوع نگاه کنیم حتما از خود میپرسیم  :

چه عواملی باعث شده استانها ی کشور به محروم  و برخور دار و در حال توسعه تقسیم شو ند ؟

آیا میتوان  موارد زیر را  از عوامل اصلی و موثر در مشکلات ایجاد کار و اشتغال  استانها ی محروم شمرد ؟

1-تعریف ناقص  عدالت در مدیران ارشد کشور  و برنا مه های کلان دولتها

2-ضعف اجرائی عدالت محوری  توسط مدیران ارشد کشور و برنا مه های کلان دولتها

3-نقص در تعریف سرما یه گذاریهای ملی دولت در مناطق بر اساس تراکم جمعیتی استانها

4-کمبود مدیران ارشد و لایق برنامه ریزی با توان پیکیر ی بالا در استا نها

5- نبود نمایند گان مجلس فعال و شایسته و لایق برای  فهم و طرح مشکلات استانها

6-نقص در نظارت نمایندگان مجلس از نظر اجرای عدالت و توسعه در سرمایه گذاریهای منطقه ای و استانی

7-پذیرش فرهنگ محرومیت و عدم رشد و ندا شتن انگیزه درخواست در مردم استانها

8-درگیری ذهنی و فکری مسئو لان ارشد کشور در مسائل سیا سی داخلی و خارجی و فراموش شدن مشکلات واقعی مردم مناطق محروم

9-دوئل قدرتهای حاکم سیا سی بر کشور  و آسیبها ی حاصله علیه منافع مردم  در جنجا لهای سیاسی و کشمکشهای تسخیر قدرت

 

بعضی ها اعتقاد دارند که تمام کشور درگیر مشکلات شغلی و در آمدی است و به تعریفی از محرومیت رنج می بر ند و جدا کردن استان محروم و برخوردار معنا ئی ندارد .

در بعضی از مقالات علمی تحقیقاتی ،عوامل اصلی و موثر در اشتغال کشور را این چنین تعریف میکنند :

الف- عوامل داخل کشوری

1-فقدان انگیزه  یا نقص در انگیزه پذیرش مسئولیت

2-ضعف در علاقمندی به کار در جوانان

3-بیکار یها ی پنهان به صورت اتلاف وقت یا انجام کار های غیر مفید

4-تعطیلی های فراوان رسمی و غیر رسمی در کشور بدون بازدهی خاص مناسبت تعطیلی

5-علاقه مفرط به وقت گذرانی در مردم با هر وسیله غیر از مطا لعه کتاب

6-مدرک گرائی در مدارس و دانشگاهها با بی میلی جدی برای تحصیل دانش

7-نقص در برنامه ریزی آموزشی  منظم و مورد نیاز رشته های فنی و حرفه ای و کسب و کار اجتماعی

8-ضعف کار دسته جمعی و سازمانی و تعاونی

9-نگاه درآمدی و منفعت طلبانه به تما می کارها با تقویت مراکز دلالی و کار چاق کنی

10-نا هم خوانی  در تحصیل و تخصص با کار موجود

11-افزایش تبعیض و شکاف طبقا تی  در کار یا بی و پذیرش جویندگا ن کار

12-ضغف تبلیغات رسا نه های ملی و خصوصی در آموزش و تقویت انگیز ه ها و فرهنگ سازی

13-دولتی بودن اقتصاد کشور

14-بورو کراسی اداری و ضعف در قوانین نظا رتی و ناظران مسئول

 

ب-عوامل خارجی

1-ترویج فرهنگ مصرف گرائی  و رفاه طلبی و تجمل گرائی در دیگر کشور ها

2-صدور کا لا های مصرفی به کشور های دیگر با برنا مه خاص وابستگی

3-تلاش در کاهش ارزش محصو لات داخلی کشور ها و حذف تولیدات داخلی  در رقابت  با سر ما یه گذاری خارجی

4-تلاش در انفعال جوانان کشور از تلاش و کوشش

5-برنا مه ریزی خاص جهت جذب نخبگان کشور

------------------------------------                            ----------------------------------------

راهکا رها ی واقعی و عملی که میتوا نیم ا شاره کنیم و همه با هم شروع کنیم و ارزش تلقی کنیم  تا به مقصد برسیم و....:

·          رعایت عدالت در توزیع قدرت  های انسانی و سر ما یه ای و امکانات اولیه

·          -تر ویج فرهنگ کار و تلاش در آحاد مردم

·          -تر غیب به کار جمعی و ساز مانی و مدیریت تعاونی و علمی و تلاش در عملی کردن  آن

·          -کار آفرینی با ایجاد بستر خلاقیت و تشویق در تخصص گرائی شغلی و حرفه ای

·          -تقویت انگیز ه های مادی و معنوی  آحاد مردم

·          -ایجاد روحیه نشاط و امید در محیط کار و افزایش محیط های سرگرمی و علمی و ورزشی

·          -ساز مان دهی قوانین و راهکار های   اجرا ئی و نظا رتی  آنها

·          -اجرای اصل 44 قانون ا سا سی به صورت صحیح و به موقع

·          تقویت فرهنگ تولید و خود کفا ئی با رویکرد باور صادرات جهت حضور در بازار های جهانی

·          تقویت اعتقادات دینی و ملی با تکیه بر فرهنگ منطقه ای

·          ترمیم گسستها ی ملی در مناسبات دولتی و مردمی

·          -بهر ه گیری از تجارب کشور های پیشرفته و ارزش گذاری به علم و تجربه و وجود پیشکسو تان تلاشگر

 

حاصل کلام اینکه ،عوامل اصلی توسعه کشور ها در نظر کارشناسان  :

اصلاح فرهنگ کار و تقویت روحیه مسئو لیت پذیر ی ، ارزش گذاشتن به وقت و عمر محدود انسا نی ، داشتن انگیزه سخت کوشی و پیگیری  ، و یاد گیری و باور مها رتها ی حل مشکل خواهد بود .

 

توصیه های مکتب اسلام و ائمه هدی  علیهم السلام  فراوان است ولی ما مسلما نان در فهمیدن و درک  و عمل کردن به رهنمو د ها ی  رهبران الهی  مشکل داریم و چون در شنا خت و باور های خود به حداقل امکا نات رفاهی و تامین اجتما عی و حتی مذهبی و دانش قناعت میکنیم مشکل اصلی شروع میشود .

 

دوستان خوب و خوانندگان  عزیز ، در ایران اسلا می با اهداف رشد و توسعه در سطح جها نی ، برای دستیابی به اهداف بلند مدت و عالی برنا مه توسعه 20 ساله کشور ، راهی جز تربیت نیرو و احیا باور ها و افزایش تلاش و بهر ه وری کار  در سایه همدلی همه انسا نهای فعال و معتقد به اسلام و میهن  ما ن ایران  ، در تما می زمینه ها را نداشته و نداریم .

 

       نا برده رنج ، گنج میسر نمیشود                         مزد آن گرفت ، جان برادر که کار کرد نظرات: از اردبیل چه خبر ؟؟؟؟؟؟ ( 3 ) دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

از اردبیل چه خبر  ؟؟؟؟؟؟ ( 3 )

دکتر بهبود معصوم زاده

 

 بعضی ها میگویند  -- به د نبال دخالت عوامل دولتی و نظامی در انتخابات مجلس  90 اردبیل با استفاده از امکانات دولتی و مدیریتی ، وکسب دو کرسی  نمایندگی مجلس نهم  ،ظاهرا حلوا به کامشان خیلی شیرین مزه کرده و طمع اشغال کرسی های پارلمان محلی  شورای شهر اردبیل را در برنامه سیاسی بهار 92 کلید زده اند و در جلسات محرمانه با طیف نظا می 20 تفنگدار  پرده نشینان سیاست اردبیل  ،  از جمع برادران پاسدار آقایان خوشبخت و  هوشیار وماهری و بازدار و حسن زاده را به عنوان کاندیدای احتمالی شورای شهر اردبیل  انتخاب کرده اند تا.....

بعضی ها میگویند – دکتر حقیقت پور  به جای هماهنگی نما یندگان استان اردبیل در مجلس و تلاش در اصلاح و افزایش بودجه های ملی و عمرانی استان در بودجه نویسی دولت و مجلس  ،همچنان در توهم  منطقه قفقاز و تاریخ حوا شی  آن است  موضوعی که هیچ جایگاهی در مباحث سیاسی ایران و ساکنین قدیمی  منطقه قفقاز ندارد  و مخصو صا هیچ ربطی به نمایندگان ا ستان فلک زده اردبیل ندارد . میگویند  آقای حقیقت پور  شعار دادی و از مقعیت امام جمعه و استانداری  هزینه کردی و انتخاب شدی !!!!  تلاش کن نعش جمود اردبیل را جمع کنی  فرافکنی  با احیا منطقه قفقاز پیش کش حضرتعا لی ......

 

بعضی ها میگویند – در تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثار گران  توسط مجلس ،موضع مصطفی افضلی فرد چگونه خواهد بود ؟؟؟ آیا ایشان مشتا ق هستند تا دوران مدیریت ایشان  در بنیاد شهید اردبیل  از نظر مالی مورد تحقیق و تفحص  قرار گیرد  و شبهات  دامنه دار  شفاف گردد ؟؟؟؟؟ یا .....

 

بعضی ها میگویند – کمال پیر موذن با ا دبیا ت  " نوکرتم – چا کرتم – مخلصتم  و....." جایگزین  سید کاظم موسوی (همراه بوسه بر دست و سر و...) در فضای مجازی مجلس نهم شده و زمینه شوخی و مزاح  کوچه بازاری   بنام منطقه اردبیل و مغان را همچنان داغ  و زنده نگه داشته است  و.....

 

آنچه که فراموش شده سر بی کلاه مردم استان اردبیل است و ...... بیابان در پیش ...... قا فله  بی ساربان و ....غفلت اندر غفلت

                                                                        ادامه دارد ......

 

 


 نظرات: روش درمان غیر دارویی بیماری اضطراب : "دکتر بهبود معصوم زاده "

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

 روش درمان غیر دارویی

 بیماری اضطراب :

"دکتر بهبود معصوم زاده "


اضطراب و نگرانی،  از شایعتر ین  بیماریها ی عصر حاضر است  که تمام  جوامع بشری  را گرفتار نموده  است. وقتی نگران مسایل مالی،  سیاسی  ،عشق، سلامت، کار یا خانواده هستید، قلب شما به شدت می تپد، نفس هایتان کوتاه و کم عمق می شوند و ذهنتان تصویرهای منفی می سا زد بی قرار میشو.ید ، دوست دارید هر چه سریع تر آرام شوید. اکثرا میخواهند بدون تجویز دارو  آرام شوند  و علائم بر طرف شود .. 
 
درمان های غیردارویی زیادی برای برطرف کردن اضطراب و تشویش وجود دارد. از جمله می توان به تکنیک های کنترل ذهن  یا تن آرامی اشاره کرد.البته برخی از این تکنیک ها در لحظه شدت علائم پاسخگو هستند در حالیکه برخی دیگر در طول زمان خاصیت درمان گر دارند. در مطالعات علمی به 18 روش  غیر داروهای شیمیا ئی اشاره شده است که با هم مرور میکنیم :. 
 
1. بابونه 
 
اگر دچار دلشوره و اضطراب هستید، دمنوش بابونه می تواند باعث آرام شدن شما بشود. برخی از مواد تشکیل دهنده بابونه دقیقا همان کاری را با مغز می کنند که داروهای آرام بخش همچون والیوم انجام می دهند.تحقیقات نشان داده است، افراد مضطربی که 8 هفته پشت سر هم چای بانونه مصرف  بکنند، بسیار بیشتر از بیمارانی که دارو می خورند، اضطرابشان کاهش پیدا  میکند. 
 
2. چای سبز (اِل- تیانین)
 
گفته می شود راهب های بودایی ژاپنی می توانند برای ساعت ها بسیار ریلکس و آرام مراقبه کنند. یکی از دلایل آرامش آنها اسیدآمینه موجود در چای سبز آنها به نام اِل- تیانین است. محققان ثابت کرده اند اِل- تیانین موجب کنترل تپش قلب و فشار خون و در نتیجه کاهش اضطراب می شود. بیشترین میزان اِل- تیانین را می توانید در چای سبز پیدا کنید –البته برای تاثیر این ماده باید فنجان های زیادی چای سبز بنوشید و تاثیر ش در افراد  با مقدار مصرف ارتباط مستقیم دارد .. 
 
3. سنبل الطیب 
 
برخی از گیاهان دارویی باعث آرامش ، بدون خواب آلودگی می شوند (همچون اِل- تیانین) و برخی دیگر خاصیت آرام بخش و مسکن دارند.سنبل الطیب (والرین) در دسته دوم جای می گیرد. این گیاه باعث خواب راحت به خصوص برای آن دسته از افرادی می شود که دچار کم خوابی و بی خوابی هستند. این گیاه خواب آور حاوی مواد آرامش بخش است .. 
 
سنبل الطیب بوی بدی دارد و بیشتر مردم کپسول یا قرص آن را به چائی  آن ترجیح می دهند. ترجیحا این گیاه را بعدازظهر مصرف کنید. سنبل الطیب را اصولا همراه با دیگر گیاهان آرام بخش همچون رازک، بابونه و بادرنجبویه دم می کنند. 
 
4. بادرنجبویه 
 
این گیاه دارویی نیز در کاهش استرس و داشتن خواب راحت موثر است. افرادی که حدود 600 میلی گرم از این گیاه را روزانه مصرف می کنند، آرام تر از افرادی هستند که قرص های آرام بخش مصرف می کنند. با اینکه این گیاه خاصیت آرامش بخش دارد اما تحقیقاتی نشان داده است مصرف بیش از حد آن باعث افزیش اضطراب می شود. بنابراین،  لازم است  آن را به میزان کم مصرف کنید. این دارو نیز با دیگر گیاهان آرام بخش همچون رازک، بابونه و سنبل الطیب ترکیب می شود. 
 
5. ورزش 
 
ورزش برای ذهن و جسم بسیار مفید است. با انجام تمرینات ورزشی می توانید اضطراب خود را در هر لحظه از بین ببرید.اگر بر اساس یک برنامه مشخص و منظم ورزش کنید،اعتماد به نفستان افزایش می یابد و احساس سلامت بیشتری می کنید. از جمله دلایل اضطراب، بیماری و چاقی است که در اثر ورزش کردن هر دو آنها از بین می روند. 
 
6. درمان 21 دقیقه‌ای 
 21 
دقیقه: این زمان نشان می دهد چقدر ورزش کمک می کند تا اضطراب خود را کاهش دهید. هنگامی که واقعا مضطرب هستید روی تردمیل بدوید تا پس از ورزش آرامش خود را به دست بیاورید. بهتر است روزانه 20 تا 30 دقیقه ورزش هایی انجام دهید که تپش قلب شما را افزایش می دهند – همچون تردمیل، دویدن، بالا رفتن از پله ها یا ... . اگر اهل ورزش نیستید حداقل روزانه مسافتی را با سرعت بالا پیاده روی کنید. 
 
7. تمرین تنفس و سوال پرسیدن 
 
برای هوشیاری کامل هنگام تنفس، از خود سوال های ساده ای بپرسید. در یک جای آرام بنشینید، چشمان خود را ببندید و به نحوه تنفس خود و دم و بازدم هایتان توجه کنید. همزمان از خود سوال های ساده ای بپرسید و روی تنفس خود تمرکز کنید. مثلا، دمای هوایی که وارد بینی شما می شوند چند است؟ وقتی نفستان خارج می شود چه تغییری در بدن شما ایجاد می کند؟ وقتی هوا وارد ریه های شما می شود چه حسی دارد؟ 
 
 
 
8. اسطوقدوس 
 
ویژگی مست کننده (نه همچون مشروبات الکلی) اسطوقدوس از نظر روانی باعث آرامش می شود. یک تحقیق یونانی ثابت کرده است بیمارانی که در مطب در انتظار نوبت خود هستند با استشمام رایحه اسطوقدوس راحت تر این زمان را تحمل می کنند. برخی از دانشجویان نیز اعلام کرده اند این رایحه در طول امتحان به آنها آرامش می دهد. 
 .
 
 
9. حبس نفس 
 
نفس خود را بگیرید و رها کنید. البته لازم نیست این کار را تا حدی که کبود شوید ادامه دهید. فقط کافیست همچون تمرینات یوگا با تنفس های عمیق روح خود را آرام کنید. یکی از بهترین تنفس های عمیق روش 4-7-8یوگا است. برای این منظور به طور کامل از طریق دهان هوا را بیرون بدهید، سپس از طریق بینی هوا را به داخل بکشید و تا 4 بشمارید. نفس خود را تا 7 بشمارید و نگه دارید و سپس اجازه دهید از دهان شما با شمارش تا عدد 8 خارج شود. این کار را دست کم دوبار در روز انجام دهید. 
 
10. سریعا غذا بخورید 
 
برخی از مواقع مردم در نتیجه گرسنگی مضطرب و عصبی می شوند. بنابراین، هنگامی که دچار اضطراب شدید ، یعنی قند خون شما کاهش پیدا کرده است  بهترین کار خوردن یک میان وعده سبک همچون گردو یا یک تکه شکلات تلخ به همراه یک لیو ان آب یا چای گرم است. 
 
رژیم غذایی مناسب در طولانی مدت موجب کاهش استرس می شود. سعی کنید از گیاهان همچون کلم، غذاهای دریایی و گوشت در وعده های غذایی خود استفاده کنید. این نوع مواد اسید فولیک و فیتونوترین دارند که به کاهش اضطراب کمک شایانی می کنند. 
 
11. صرف صبحانه 
از اینکه به خودتان گرسنگی بدهید  و بدون صرف صبحانه راهی دانشگاه و مدرسه و محل کارتان میشوید پرهیز کنید. بیشتر افرادی که دچار تشویش و استرس فراوان هستند، کسانی هستند که صبحانه نمی خورند. توصیه ما این است که حتما چیزی همچون تخم مرغ که سرشار از پروتئین و کولین است، میل کنند. کمبود کولین باعث افزایش اضطراب بیهوده در انسان می شود. 
 
12. مصرف امگا سه 
 
شما می‌دانید که روغن ماهی برای قلب مفید است و از افسردگی نیز جلوگیری می کند. امگا 3 موجب کاهش اضطراب نیز می شود. در تحقیقاتی ثابت شده است، دانش آموزانی که 2.5 میلی گرم در روز از ترکیب اسیدهای چرب امگا سه به مدت 12 هفته استفاده می کنند اضطراب کمتری  نسبت به  دانش آموزانی دارند که قرص آرام بخش می خورند.  ماهی های چربِ آب های سرد همچون سالمون منبع غنی اسیدهای چرب هستند. 
 
13. دست برداشتن از تفکرات منفی

 وقتی دچار اضطراب هستیم ، بسیار آسان است که  افکار منفی داشته باشیم  و به دنبال ا اتفاق  بد یا فاجعه باشیم . ذهن ما درگیر مسایل غیر قابل تحمل می شود و همیشه هراس این را دار یم اگر این اتفاق ها واقعا رخ دهند چه  خواهد شد؟ این  مشکلات   زندگی انسان را خراب می کنند و روح را  آزرده میکنند.  بهتر است  به جای این افکار بیهوده، نفس عمیق بکشیم ، پیاده روی کنیم  و روی مسایل واقعی تمرکز کنیم .. 
 
14. حمام آب گرم 
 
هرچقدر هم احساس اضطراب داشته باشید، پس از استراحت در سونای خشک یا بخار، احساس آرامش خواهید داشت. با گرم کردن بدن خود، گرفتگی عضلات و استرس خود را کاهش می دهید. احساس گرما به عصب ها دستور کنترل حالت را  می دهند که روی سروتونین  های

عصبی تاثیر می گذارد. گرم کردن بدن را می توان نوعی ورزش  اعصاب و عضلات  شمرد .. 
 
 
 
15. حمام جنگل 
 
ژاپنی ها به حمام جنگل، «شیرین-یوکو» می گویند. حمام جنگل در واقع راه رفتن در میان درختان است. محققان ژاپنی واکنش های بدن افرادی که به مدت 20 دقیقه در میان جنگل و بوی خوب چوب و چمن و صدای جریان آب، پیاده روی کرده بودند را مورد بررسی قرار دادند. مشخص شد این افراد استرس کمتری دارند و آرام تر هستند. 
 
16. مراقبه ذهنی 
 
مراقبه ذهنی روش خاصی  است که در ورزشهای رزمی و دعا ها  و مناجات  به آن توجه خاص میشود . اما در عصر حاضر از آن به عنوان درمانی برای تشویش و اضطراب نیز استفاده می کنند.تمرینات ذهنی برای آگاهی بیشتر به افراد کمک می کند تا واقعیت  موجود  را به جای ترس و واهمه های خود از آینده ، ببینند.  ابتدا از تمرکز روی زمان حال با هشیاری کامل و بدون هیچ قضاوتی آغاز کنید. 
 
 
 
17. گل ساعتی 
 
گل ساعتی نوعی مسکن به شمار می رود و دولت آلمان آن را به عنوان درمانی برای بی خوابی های عصبی تایید کرده است. یافته های علمی ثابت کرده اند این گیاه نشانه های اضطراب را کاهش می دهد و خاصیتی همچون داروهای آرامش بخش دارد. این گیاه را بیشتر برای درمان بی خوابی تجویز می کنند.
 
همچون دیگر مسکن ها، این گیاه نیز باعث خواب آلودگی و گیجی می شود بنابراین آن را فقط هنگام خواب مصرف کنید. مراقب باشید مصرف بیش از یک نوع گیاه دارویی در زمان واحد خطرناک است و هرگز گل ساعتی را بیشتر از یک بار در ماه مصرف نکنید. 
 
18. به خود اعتماد داشته باشید 
 
آیا افکار مشوش و نگران کننده در سر دارید؟   اگر شما کاملا به حالت های روحی خود آگاه هستید  این نوع آگاهی در واقع نخستین قدم برای کاهش اضطراب است. 
 
همیشه به این دلیل که اضطراب های خود را می شناسید و از تغییرات بدن خود آگاه هستید، به خود اعتماد به نفس بدهید و این آگاهی را در وجود خویش بپذیرید و تقویت کنید .این مساله وافعا برای برطرف کردن اضطراب الزامی است. قدم بعدی داشتن مکالمه مثبت با خود، تشویق و تغییر درک و فهم یا استفاده از روش های آرامش بخش است که خود هنری بسیار بزرگ است که اگر عمری باشد در یادداشتها ی بعدی با عنوان " تن آرامی " خواهیم خواند ..

 

 


 نظرات: در سال نو هر روزتان مبارک باد دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

در سال نو  هر روزتان  مبارک باد

   دکتر بهبود معصوم زاده

 

اساس پیشرفت و ترقی و تحول ملتها ، خواستن و یافتن و ارتقا آگاهی است و این وظیفه تما می آحاد جامعه است. نمیشود انتظار معجزه از جامعه و انسانها  ئی داشته باشیم که بهره کمی از آگاهی و شناخت  داشته باشند .

میخواهیم سال مبارک و پر برکت و شادی داشته باشیم باید آگاهانه شکر گذار فرصتها ی خدا دادی و نعمت  سلامتی جسم و جان و روان  و روزی حلال روزانه و اعتبار اجتما عی به دست آمده باشیم .

میخواهیم خانواده و فرزندان ما ن  در خوشبختی  زندگی کنند باید شیوه خوشبخت شدن و ماندن را یاد بگیریم دستور العملها ی به دست آوردن خوشبختی را تک به تک اجرا کنیم و سلیقه ای رفتار نکنیم ،آموزش ها را ارتقا بدهیم و به آموخته ها جامه عمل بپو شانیم .

میخواهیم خانواده موفقی داشته باشیم از روز اول زندگی برای تحصیل خوب و موثر آنها برنامه داشته باشیم و از مشاوره کردن با مشاوران تحصیلی و خانواده غافل نشویم ، نصایح بزرگان خانواده را به گوش جان خریدار با شیم ، زمان بندی زندگی و تحصیل را رعایت کنیم و از تلف کردن عمر به بهانه تفریحات ناسا لم پرهیز کنیم ، رفت و آمدمان با خانواده هائی  باشد که در گفتار و کردار و عمل  الگوی خوبی برای ما و فرزندا نمان هستند .

میخوا هیم احترام خودمان را در جامعه افزایش و ارتقا بخشیم  با ید احترام به بزرگتر های خانواده و محله و شهر  را یاد بگیریم ، از دلجوئی و عرض ادب  خدمت  آنها در بهانه ایام نوروز و فرصتهای به دست آمده در طول سال استفاده کنیم و در رفتار هایمان صادق باشیم تا الگوی خوبی برای فرزندان بوده و درس  آموزش باشیم.

میخواهیم ایرانی آباد و سربلند  دا شته با شیم ، با ید  مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را یاد بگیریم و حضورمان به عنوان شهر وند ایرانی  دائمی با شد . بدون آگاهی و شناخت قدمی بر نداریم ، کور کورانه نماینده مجلس  یا رئیس جمهور انتخاب نکنیم ،شرایط یک نماینده مجلس مردمی و کاردان و معتقد را بدانیم تا در انتخابات مغبون نشویم ،تلاش کنیم بدانیم  یک رئیس جمهور مردمی و کارشناس کسی است که بتواند تیمی رفتار کند و در کابینه دولتش  انسانهای مدیر و مدبر و دلسوز  ملت را گرد هم آورد  و اخلاق انسانی و اسلامی را در تبلیغات انتخاباتی اش رعایت کند .

میخواهیم فرزندان موفقی در آینده ایران اسلامی به یادگار داشته باشیم  باید در هر لحظه از زندگی امان اهل مطا لعه  باشیم و الگوی عملی اهل مطا لعه بودن را آموزش دهیم  وتلاش کنیم با عمل به آموخته های صحیح از دروغ و ریا پرهیز کنیم تا از رحمت واسعه خداوندی در دنیا و آخرت بهره مند شویم و هر روزمان مبارک باشد . انشا  الله نظرات: وامهای میلیاردی یارانه داربخش کشاورزی در جیب دلالان انتخا باتی اردبیل !!!!!!! دکتر بهبود معصوم زا

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

وامهای میلیاردی  یارانه داربخش کشاورزی

 در جیب دلالان انتخا باتی  اردبیل !!!!!!!

دکتر بهبود معصوم زاده

 

همه میدانیم که مجلس و نمایندگان واقعی مردم  ،علاوه  بر قانون گذاری  یا اصلاح قوانین موجود  و نظارت بر اجرای صحیح قانون از طرف  هر سه قوه  ، عهده دار انتقال وضعیت واقعی مردم  از نظر حقوق شهروندی و انسانی و ایرانی و خواستگاه قانونی آنها به حاکمیت  جمهوری اسلامی بوده و هستند . در واقع نماینده مجلس  فریاد مظلومیت مردم در مقابل زر و زور و تزویر  غاصبان قدرت  در هر حکومتی است مخصوصا  در اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران .

دوست من میدانم که نوشتن این مطالب  ،به مزاج بعضی ها خوش نمی آید  و به یقین درد سر ساز است ولی وظیفه دینی و اخلاقی  وانسانی حکم میکند که تا انقلاب زنده است باید حقایق از زبان معتقدان به انقلاب و اسلام و رهبری گفته شود  و تا زمانی که بسیج و بسیجی واقعی  نفس میکشد غاصبان و ظالمان  نفوذی در حکومت ،نباید نفس راحت بکشند و....

در این نوشتار مختصر نکته ها ئی از عملکرد یکساله  نمایندگان مجلس از استان اردبیل را مرور خواهیم کرد  تا ضمن ادای وظیفه در جوار  اهل قلم و رسانه  آزاد اندیش ،هشداری باشد  به قلم های شکسته  یا فرو رفته در خوشی شام پر چرب خریدارن قلم  وبدانند که اگر ننویسند ، در مقابل خون شهدا ی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس  مسئو لند و روز حشر  جوابگوی حق تعا لی.....

-       --بعضی ها میپرسند حدود یکسال از نمایندگی 7 نماینده استان اردبیل میگذرد  وامهای دولتی یارانه دار  در کشور چگونه توزیع میشود  ودر استان اردبیل  که این وام متعلق به تولید کنندگان واقعی  از کشاورزان است چگونه توزیع شده است ؟؟؟؟

-       -- بیشترین و ارزانترین وام کشاورزی استان  اردبیل ( 8/13 میلیارد تومان ) در سال 91 به برادر یکی از نمایندگان مجلس استان داده شده است !!!!!!  شرایط اعطای وام چه بوده وسوابق کشاورزی یا تولیدات کشاورزی و.... این وام گیرنده چه بود ه است ؟؟؟؟؟

-       -- بعضی ها میپرسند  آیا نظارتی بر عملکرد صندوق حمایت از کشاورزان استان  وجود دارد ؟ عکس العمل پایتخت نشینان سوار بر اریکه قدرت ،بر عملکرد این صندوق در استان چه بوده است ؟؟؟؟

-       --  بعضی ها میپرسند  عکس العمل استا ندار محترم و معاونت برنامه ریزی استا ندار و امام جمعه فقید و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و بازرسی در تعریف وامهای مشابه و رانت خواری  علنی چیست ؟؟؟؟آیا مصوبات کار گروه توسعه کشاورزی استان ،فارغ از جهت گیریهای سیاسی یا اجرائی است ؟؟؟؟

-       -- بعضی ها میپرسند چرا مطبوعات ساکت است و قلمهای آگاه و فروخته نشده  ، ادای وظیفه نمیکنند و حقایق را آشکارا نمیگویند !!!!!؟؟؟؟؟

-       -- روحانیت استان که طلایه دار رهبری انقلاب و حقیقت و دفاع از حق مظلوم را به دوش میکشند  چرا سکوت کرده اند؟؟؟اگر نمیدانند  که مشکل بدتر میشود واگر میدانند و در فریاد ، طلب حق مظلوم از ظا لم ، کوتاهی میکنند و امام جمعه وارسته و عدالت جو دکتر سید حسن عاملی را تنها  میگذارند  بدانند که در ظلم شریک شده اند و....!!!!!؟؟؟؟

-       -- چرا فضای  سیاسی استان اجازه میدهد تا خاندان میلیاردر  ، با جسارت اعلام کنند که مطبوعات در مشت ما هستند  چون یا قلمها یشان را خرید ه ایم و یا  شکسته ایم و میشکنیم و... ؟؟؟؟؟

-       -- بعضی ها میپرسند عکس العمل سایر نمایندگان استان در فضای آلوده رانت اقتصادی  همکارشان چیست ؟ چرا با سکوتشان  ،بر کشاورزان تولید کننده و تبدیل کننده واقعی  ظلم میکنند ؟؟؟--

-       --بعضی ها میپرسند نماینده تواب  ، در حال حاضر به کدام پایتخت نشین در قدرت تکیه کرده و عربده میکشد و هماورد می طلبد ؟؟؟؟؟

-       دوست من این مطا لب نکاتی از درد دل یک بسیجی در صحنه است که از اول انقلاب  بارها و بارها تا پای مرگ در مقابل زر و زور و تزویر دشمنان قسم خورده علیه انقلاب اسلامی  ، رفته و تکیه گاهش  فقط و فقط خدا بوده و بس ....  وتا جان دارد در مقابل غا فلان و منحرفان از اهداف انقلاب اسلامی ایستادگی خواهد کرد .

-                                   ادامه دارد ......

-        

 


 نظرات: پرده نشینان سیاست ؟؟؟؟؟؟؟ دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

پرده نشینان  سیاست ؟؟؟؟؟؟؟

 دکتر بهبود معصوم زاده

هدف از این نوشته طرح سوال از افراد فعال سیاسی است تا با گفتمان در فضای  آرام ، بتوانیم در افزایش  آگاهی جامعه موثر باشیم . پس اگر به مزاج سیاسی و امنیتی بعضی ها خوش نیاید  تقصیر از این حقیر نخواهد بود  باید در باور های دینی و انقلا بی  ا شان مرور کنند و اصلا حات نمایند و....

·         میپرسند پشت پرده سیاست گذاری اردبیل چه کسانی هستند  ؟چند بار  باید آزمون و خطا ی اینها را  تجربه کنیم تا بفهمند    که همیشه در خطا بوده و هستند  ؟در انتخابات مجلس 90 ، چرا از نام و موقعیت امام جمعه اردبیل هزینه کردند  که الان نمیتوانند پاسخگوی  افراد خودی باشند ؟هدف این گروه مخفی در حمایت از حقیقت پور و افضلی فرد چه بود  ؟

·         میپرسند  نقش سپا ه پاسداران در هما هنگی  پشت صحنه ترکیب 20 نفری  تصمیم گیران لیست کاندیدا های اصولگر ایان اردبیل  در سال 90  انتخابات مجلس  چه بود ؟

·         میپرسند چرا جناح راست سنتی  همچنان تلاش میکند  تا به هر طریق ممکن سلطه سیاسی خودش در مرکز استان را حفظ کند  و هدف افرادی چون حاج نباتی  و علی نژاد و ایرانی جم و... در حمایت از حقیقت پور  چه بود ؟

·         میپرسند  چرا نمایندگان فعلی در مجلس  ( آقایان حقیقت پور و پیر موذن و افضلی فرد )بر خلاف شعار های تبلیغاتی اشان ، نمیتوانند همسو  وهماهنگ حرکت کنند و هیچ جلسه ای با نمایندگان دوره های قبلی اردبیل در مجلس نداشته اند تا از نظرات و تجربه های آنها در تدوین و پیگیری بودجه و تعامل در انتخاب و انتصاب مدیران شایسته  استفاده کنند ؟

·         میپرسند چرا رزمندگان و سرداران از جان گذشته و مردان بدون ادعای هشت سال دفاع مقدس ، در بهانه های سا لگرد عملیات  های افتخار  آفرین ، فقط برای صرف شیرینی و شام  دعوت میشوند و از تشکیل میز گردهای سیاسی با کارگاههای تخصصی  جهت شنیدن افکار و نظرات  آنها بی بهر ه ایم و از نقد و بررسی عملکرد  فعلی خودمان هم هراس داریم ؟

·         میپرسند چرا افراد دلسوز و صاحب کلام و اهل نقد و تحلیل و شجاع در جامعه را  با برچسب تندروها  ،تخطئه میکنیم و از دعوت کردن آنها به مجالس سیا سی و تصمیم گیری واهمه داریم و...؟

·         میپرسند  عدم هماهنگی نمایندگان فعلی استان در مجلس شورای اسلامی و عدم تعامل آنها با دولت و استاندار اردبیل  چه توجیهی دارد ؟ و اعضا فعال ستاد های تبلیغاتی انتخاباتی اینها چه توجیهی  داشته و در حل مشکل چه اقدامی کرده اند ؟

·         میپرسند  تداوم فعالیت جبهه پایداری  جهت انتخابات 92  در اردبیل چگونه است ؟ و آقایان جهانگیر امامی (پاسدار بازنشته )و طلبه نوروزی (مدیر حوزه های علمیه اردبیل ) چه موضعی اتخاذ خواهند کرد ؟

·         میپرسند  دیدگاه ترکیب 20 نفره  پرده نشینان  تصمیم گیر  ؟؟؟؟؟ و فرماندهان سپاه اردبیل  در خصوص اعضا پارلمان شهری اردبیل چیست ؟و چه برنامه ای در تعیین اعضا شورای شهر اردبیل خواهند داشت ؟

ادامه دارد .......

 

 

 


 نظرات: رئیس جمهور بعدی کیست ؟ (3) دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

رئیس جمهور بعدی کیست ؟ (3)

 دکتر بهبود معصوم زاده

 

در روز های پایانی سال 91 ، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 92 ،رایزنی و اعلام حضور رجال سیا سی و مذهبی جهت کاندیداتوری  افزایش یافته است . در تجربه 34 سا له بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  آنچه قابل تامل  است تحمل و همراهی کاندید اهای  همسو  به نفع یک گزینه مشترک است .

تاریخ گواه است که راهیابی  آقای خاتمی در سال 76 و آقای احمدی نژاد در سال 84  (دور اول انتخابات  زما ن خودشان ) در سایه تعدد کاندیداها و هدر رفتن رای مشترک بود  تا نفرات  برنامه دار  به دور دوم راه پیدا بکنند  در حالیکه هیچکدام از  آقایان خاتمی و احمدی نژاد در زمان  انتخابات دور اول  وزن سیاسی بالا ئی نداشتند .

در شرائط خاص کشور  شاید بهترین پیشنهاد این باشد که :

1-آقایان هاشمی و خاتمی  کاندیدا نشوند و در جهت هماهنگی اصلاح طلبان  ولایت مدار  با هدف کمک در تعدیل فضای سیاسی کشور و تشکیل دولتی مقبول و همگرا با اصولگرایان و اصلاح طلبان و لایت مدار  ،گام جدی و اساسی بردارند .

2-از جمع گروه 1+2 اصولگرایان  ( آقایان حداد و قالیباف و ولایتی ) به جهت سوابق مدیریتی  در دولت و مجلس و حضور در صحنه سیاسی و امور خارجه  ، و از همه مهمتر مورد وثوق بودن  رهبر معظم انقلاب و هاشمی رفسنجا نی  ، دکتر ولایتی بهترین گزینه ای  خواهد بود تا در همگرائی اصولگرایان و اصلاح طلبان ولایت مدار  در دور اول  انتخاب گردد .

3- حضور بزرگوارانی  چون رضائی و قالیباف  و روحانی و عارف و پورمحمدی و باهنر و حداد و....به  عنوان رجال سیاسی و مذهبی  افتخار ایران اسلامی هستند و زمانی موفق خواهند بود که از جمع خودشان یک گزینه را انتخاب و کمک کنند تا در دولت آینده از همه ظرفیتهای موجود استفاده شود  و انرژی موجود در برنامه ریزی  رفع مشکلات  کشور و مردم  جریان یابد .

دوست من ، تعدد کاندیدا از هر دو طیف اصولگرا ها و اصلاح طلبان  زمینه را برای موفقیت کاندیدای خط سوم  هموار میکند  که درخوش بینانه ترین حالت در دور دوم  رقابت خواهند کرد .

                                                      ادامه دارد .......

 


 نظرات: آیا تاریخ فراموش میشود ؟؟؟؟؟؟؟ دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا  لی

آیا تاریخ فراموش میشود ؟؟؟؟؟؟؟

 دکتر بهبود معصوم زاده

نباید خودمان را گول بزنیم و فراموشکاری وغفلت  شخصی خودمان را به حساب تاریخ بنویسیم و ادعا کنیم که تاریخ فراموش میشود جهت یادآوری و تنبه خودم خواستم برگه هائی از تاریخ انتخابات اردبیل  را مرور کنیم شاید عبرتی برای آیندگان باشد !!!!

1-در سال 84 وقتی آقای اکبری (فرماندار سابق اردبیل )درویشانه مسئولیت ستاد انتخاباتی دکتر احمدی نژاد  در اردبیل  را به عهده گرفتند  هیچکس باور نمیکرد که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور خواهند شد . افراد سیاسی و اها لی بنگاههای معاملاتی انتخاباتی هم با شک و دودلی به ستاد تبلیغاتی دکتر احمدی نژاد رفت و آمد میکردند .

به دنبال پیروزی دکتر احمدی نژاد در دور دوم انتخابات 84 ، آقای مصطفی افضلی فرد  (نماینده فعلی مجلس )بیشترین سخنرانی را در مساجد و محافل تبلیغاتی داشت و ایضا به خاطر طرفداری سر سختش از دکتر احمدی نژاد در سخنان آتشین خطابه  هایش  ،طلبکار و سهم خواه دولت شده بود و ادعای اعطای مقام استانداری اردبیل را میکرد و به ترتیب نزولی  به معاونت سیاسی و فرمانداری اردبیل هم رضایت داشت ولی ممکن نشد ؟؟؟؟؟؟تا اینکه با سیاست حاج جواد صبور (فرماندار وقت ) و دکتر حسن نوعی اقدم (نماینده مجلس )و اکبر نیکزاد  (استاندار وقت ) به ریاست بنیاد شهید اردبیل رضایت داد تا در انتخابات مجلس 86 کاندیدا نشود و....

دوره هشت ساله دولت دکتر احمدی نژاد در حال اتمام است ،دکتر زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس و دبیر جبهه رهپویان انقلاب اسلامی در یکسال اخیر مواضع تند و مخا لفی علیه احمدی نژاد داشته و دارد و افضلی فرد مسئول هماهنگی دفتر جبهه رهپویان در استان اردبیل است  بعضی ها میپرسند  آیا مصطفی افضلی فرد همچنان  در تداوم سخنان  آتشین در طرفداری از احمدی نژاد  پای بند خواهد ماند  ؟یا دیدگاه جدیدی پیدا نموده است ؟ اگر همسو با دکتر زاکانی است این تغییر 180 درجه ای را چگونه توجیه و نشان خواهد داد ؟ و چگونه از مواضع تند قبلی عدول کرده و جبران خواهد نمود ؟؟؟؟؟؟

2-در طول 34 سال بعد از پیروزی انقلاب  ،انتخابات مجلس  شورای اسلامی اردبیل  چندین بار به دور دوم کشیده و چالش بر انگیز شده است  زمانی دکتر حسن نوعی اقدم در رقابت با مصطفی افضلی فرد  پیروز میدان  رای می آورد واین هیئت اجرائی و نظارت و شورای نگهبان استان است که از طرف افضلی فرد مورد حمله قرار میگیرند و سلامتی انتخابات را زیر سوال می برند !!!!!؟؟؟؟؟نوعی اقدم با رضایت راهی مجلس میشود .پس از 4 سال  نوعی اقدم و سید کاظم موسوی به دور دوم راه پیدا میکنند و موسوی برنده میدان میشود ؟؟؟،حمله به هیئت اجرائی و نظارت و شورای نگهبان  از طرف دکتر حسن نوعی اقدم  آغاز میشود و سید کاظم موسوی با رضایت به مجلس میرود و...        

پس از چهار سال ،در انتخابات 90 وقتی رقابت موسوی و افضلی فرد به دور دوم کشیده میشود  و افضلی فرد پیروز میدان میشود ؟؟؟؟خودش را صاحب حق میداند و انتخابات را صحیح میداند و ایرادی به عملکرد هیئت اجرائی و نظارت و شورای نگهبان  نمیگیرد و... روانه مجلس میشود !!!!!!!!

3-در انتخابات 88 ریاست جمهوری که حاج کمال پیرموذن ( نماینده فعلی مجلس )مسئول ستاد تبلیغاتی میر حسین موسوی در اردبیل است و علیرغم هزینه های زیاد ما لی ،ناکام مانده اند  هیئت اجرائی و نظارت و شورای نگهبان را زیر سوال میبرند و همراه اپوزوسیون ،حکومت و انتخابات را غیر دموکراتیک معرفی میکنند و معترض هستند و...

دو سال بعد در انتخابات مجلس 90 وقتی شورای نگهبان مرکز به هر علتی ؟؟؟؟؟ ،صلاحیتش را تائید میکند با هر ترفندی برنده میدان شده به مجلس راه پیدا میکند و خودش را صاحب حق میداند و دیگر از اعتراض به هیئت اجرائی و نظارت و شورای نگهبان  خبری نیست و به قولی دموکراسی حاکم شده است ؟؟؟؟؟؟؟

4-آقای اروجعلی محمدی از فرمانداران سابق و پر تلاش اردبیل و عضو سابق شورای مرکزی حزب مشارکت ،وقتی فرماندار اردبیل بودند از جمله افتخاراتشان  ساختن زندان  فعلی اردبیل  از محل در آمد منطقه ای سیب زمینی کاران  بود و وقتی زندان را افتتح میکردند در معرفی حضوری و عملی از سلولهای انفرادی با درب کنترل دار و تا سیسات گرما ئی و سرمائی مجهز سخن میگفتند و....

چند سال بعد در زمان  دولت آقای خاتمی ،وقتی ایشان فرماندار تبریز بودند در یک سخنرانی آتشین در سالن ائل گولی تبریز  می گفتند :معلوم نیست در این کشور چه کسانی زندان میسازند و سلولهای انفرادی ایجاد میکنند و هدفشان از این کارها چیست و....؟؟؟؟

آقای محمدی در انتخابات ریاست جمهوری  84 ،طرفدار سرسخت دکتر معین  بودند و به جای معرفی و تبلیغ دکتر معین در استان اردبیل مخصوصا خلخال و کوثر ،تلاش میکردند مقام آقای هاشمی رفسنجانی را پائین بکشند و با اصطلاح اکبر شاه از ایشان یاد میکردند و...

وقتی انتخابات 84 ریاست جمهوری به دور دوم و رقابت احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی کشیده شد آقای محمدی در تداوم راه اصلاح طلبانه خودش ،باید از هاشمی رفسنجانی حمایت میکردند ولی مردمی که از او لفظ اکبر شاه را شنیده بودند تحمل این همه .....را نداشتند و...

دوست من ،شما هم حتما قبول دارید که شاید تاریخ را فراموش کنیم ولی تاریخ از بین نمیرود و هر زمان گواه رسای حقیقت است باید بپذیریم که تمامی اعمال کوچک و بزرگ ما برای سوال و جواب روز محشر ثبت میگردد و اگر نیک بنگریم تاریخ  آئینه صاف و شفافی است برای  آیندگان ،و درس عبرتی است برای همه ما و دوستان فعال سیاسی تا.... اگر بدانیم ؟؟؟؟؟

                                                ادامه دارد .......

 

 

     

 


 نظرات: آیا تغییر اعضا شورای شهر اردبیل یک ضرورت است ؟؟؟؟ دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعالی

آیا تغییر اعضا شورای شهر اردبیل یک ضرورت است ؟؟؟؟

دکتر بهبود معصوم زاده

دوستان علاقمند  سوال میکنند که مسئولیت ارزیابی عملکرد شورای شهر به عهده چه کسی است ؟ مردم در سنجش و ارزیابی تلاش اعضاپارلمان شهری  چه معیاری باید  داشته باشند ؟ الگو ها ئی که بتوان  محک زد کجاست ؟

بعضی ها میگویند شورای شهر اردبیل  غا لبا کار سیاسی انجام میدهد و هدفشان در ابقا این مسئولیت ،حفظ نفوذ اجتماعی و سیاسی است تا در مواقع ضرورت مثل انتخابات  از این سرمایه گذاریها استفاده کنند ؟؟؟؟؟یا هدف عمده  ،ماندن در قدرت و حاکمیت است و...؟؟؟؟

بعضی ها میگویند اعضا شورای شهر  در واقع اعضا اطاق فکر شهرداریها هستند تا بتوانند راهکارهای علمی و عملی برنامه توسعه شهری و بهبود کیفیت خدمات و در آمد سازی از طریق آبادانی و توسعه و جلب  مشارکت و  رضایت مردم را هموار سازند.؟؟؟

بعضی ها میگویند اگر اجازه بدهند ارزیابی واقعی از عملکرد تک تک اعضا شورای شهر اردبیل توسط کارشناسان غیر سیاسی و خبره بعمل آید  تا معلوم گردد آیا اعضا محترم پارلمان شهری  توانسته اند خدمات شایسته ای داشته باشند یا ...؟؟؟؟؟

بعضی ها ....

قبل از اینکه مطلب آغاز شود و جزئیات عملکرد تک تک اعضا شورای شهر اردبیل و سوابق علمی و مدیریتی و سیاسی آنها را با هم بررسی کنیم اجازه میخواهم از خود اعضا محترم سوال کنم که از دیدگاه شما مناطق شهری و شهرداریها چه تفاوتی باهم دارند ؟آیا خدمات انجام شده در داخل شهر و حاشیه های شهر و شهرک رضوان میتواند متفاوت باشد و علل تفاوت چیست ؟در دوره 6 سا له گذشته برنامه های پیشنهادی اعضا  ،جهت درآمد زائی و توسعه شهری و بهبود محیط و جذب مشارکت بخش خصوصی  چه مواردی بوده است ؟ به نظر شما  آیا افراد برتر و شایسته تری برای کرسی های پارلمان شهری اردبیل وجود دارند تا با دعوت آنها  جهت کاندیداتوری و کمک در اخذ آرا مردم ،اطاق فکر  قویتری برای شهرداری اردبیل فراهم نمائیم ؟

به نظر اعضا محترم شورا ،برای ارزیابی و سنجش منصفانه عملکرد شما ،چه معیار ها ئی و کدام شورا ها یا افراد میتواند محک قرار گیرند  ؟؟؟؟؟

منتظر عنایات و پاسخهای عزیزان هستیم تا کلام را بسط داده و به نتیجه برسیم به حول و قوه الهی.

                                                                   ادامه دارد ......

 


 نظرات: به مردم دروغ نگوئیم !!!!!!! دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعا لی

به مردم دروغ نگوئیم !!!!!!!

دکتر بهبود معصوم زاده

 

در ایران اسلامی اعتماد و اعتقاد مردم به حکومت اسلامی است نه افراد و اشخاص در حاکمیت و مدیریت ،یعنی اگر مردم  مشکلات و بد اخلاقیهای مدیریتی و اقتصادی و فرهنگی وسیاسی را از طرف دولت و مجلس و قوای حاکمه  تحمل و مدارا میکنند به خاطر دلبستگی  اشان به دین اسلام و ارادت قلبی اشان به رهبری جمهوری اسلامی است تا در تلاش واقعی و  واحد و همگا نی ،اهداف انقلاب اسلامی تحقق یابد و ظلم و بی عدالتی و وابستگی و فقر ریشه کن شود و...

لازمه  ایجاد و حفظ و تقویت روابط مثبت ملت و دولت و حاکمیت این است که به همدیگر دروغ نگویند  و رهبری اجازه ندهند ارکان قوای سه گانه  در حق مردم جفا کنند و با دروغگوئی بر حقایق پرده بکشند .

نمونه  ای از مشکلات :

1-اگر به هر دلیلی  تولید گندم در یک سال زراعی در کشور افزایش یافته ذوق زده نگوئیم به خودکفائی رسیده ایم و جشن بگیریم و وبه وزیر و مدیرکل جایزه بدهیم و...و همچنان بدون برنامه رها کنیم تا همچون امسال  که بیشترین خرید خارجی گندم را داریم  و در مقابل این کوتاهی  وکمبود تولید  هیچکس پاسخگو نیست !!!

2- اگر در صنعت  تولید خودرو  مونتاژ کار حرفه ای شده ایم ، آیا با تولید چند قطعه کوچک و فرعی  با نام تولید خودرو ی ملی  همه را سر کار گذاشته  ایم ؟ آیا از خودمان سوال نکرد ه ا یم  که اگر در تولید خودکفا شده ایم  چگونه است که نوسانات ارزی  مشکل ساز میشود  ؟تولید  داخلی  حکم میکند که ارز  آور باشیم نه هزینه کننده ارز  و وابسته به ارز و...!!!

به راستی  در تولید کدام قطعه خودکفا شده اید ؟و کدام شرکت تولید خودرو حاضر به خرید قطعات تولیدی شما در جهان تولید خودرو هست ؟؟؟؟؟

3- اگر هدفمند کردن یارانه ها را با جرات  شروع کرده ایم در ارزیابی تورم حاصله و وضعیت معیشتی و رفاهی و روانی اجتماعی  مردم  با شتاب و عجله  ، مغرور نشویم  و اصرار بر اجرای سریعتر فاز دوم هدفمندی  نداشته باشیم و...

باید دانست  غفلت از نظریه کارشناسان اقتصادی  و اجتماعی  به جهت لجاجت دیدگاههای سیاسی ، و تحمیل فشار خارج از توان مردم  ،باعث میشود در مرحله ای هم سیخ بسوزد و  هم کباب و...

4- اگر در برنامه  های مدون دولتی  با نام سرمایه گذاری بنگاههای زود بازده  ،هدف اصلی  حذف سرمایه داران زالو صفتی بود که همراه بعضی خواص ،چنگ در بیت الما ل مسلمین داشته و غارت میکردند و با اخذ وامهای میلیاردی  از بانکها و منابع دولتی  در بازگشت اصل و سود وامها  تخلف کرده و به قانون بی محلی میکردند  و...

در حال حاضر دولت موظف است  به مردم بگوید چند درصد از سرما یه گذاریها  در بنگاههای زود بازده واقعی بوده و سرمایه ها به ثمر نشسته و ایجاد شغل  و درامد  کرده و چند مدت دیگر  وامها ی پرداختی با اصل و سود  به بانکها و خزانه بر میگردند ؟؟؟؟

5-اگر سیستم نظارتی مجلس بر عملکرد نمایندگان  مصوب و عملیا تی شده ، باید به مردم گفت وضعیت نمایندگان استان ها در مجلس نهم  از نظر حضور در مجلس و کمیسیون های تخصصی و نحوه درک مطلب و انگیزه تلاش و اثرگذاری و پیگیری مصوبات و مشکلات استان و شهرستان ها ، تعامل با مدیران کشوری و استانی و تخلفات احتمالی مالی و اخلاقی و سیاسی  و خانوادگی و روابط و درخواست سرما یه گذاران ستادهای انتخاباتی و... چگونه است  !!!!

6-اگر در انتخاب مدیران دولتی ،روابط سیاسی و خانوادگی و دلالان کار چاق کن  همچنان حاکم بوده وشعار های دروغین   و آمار غلط خوشایند  تهرا ن نشینان است  اعلام کنیم  که در معیار و قاموس دولتها ، شایسته سالاری حذف شده است و...

7-اگر به جهت مشکلات اخلاق سیاسی و مدیریتی  ونقص در اعتقادات مذهبی و رسوم جوانمردی ، نیرو های شایسته و اصیل و قابل طرح و معتقد به انقلاب اسلامی و خدمت به مردم ،حذف شده و به حاشیه رانده شده اند به مردم بگوئیم که در حال حاضر تفکر علی علیه  السلام و پیروان واقعی  اش در جامعه مدنی و میریتی ایران تحمل نمیشود .

8- اگر درمدارس و دانشگاهها ،مربیان و اعضا هیئت علمی  فقط بر اساس مدرک تحصیلی و رتبه علمی سنجش و گزینش می شوند و اعتقادات و باورهای مذهبی افراد و شایستگی ها کم رنگ شده اند باید به مردم گفت که در واگذاری اصل تربیت نیروهای اینده ساز جامعه اسلامی به دست مربیان واقعی و متعهد قصور کرده ایم.

دوست من حاصل کلام این که وقتی در جامعه ای دروغ حاکم شود افراد یا حقایق را نمی بینند و یا از دیدنش واهمه دارند و در صورت پیروزی هم سعادت و خوشبختی واقعی حاصل نخواهد شد. راستگویی خیلی سخت است  ولی  در زمان شکست هم پیروزی و سعادت تلقی میگردد...

توصیه بزرگان  دین این است که دستورات قرآن مجید و رهنمودهای اهل بیت عصمت و طهارت را خوب یاد بگیریم و درهرحال به خودمان و مردم خوبمان دروغ نگوییم تا همراه هم از فرصت ها بهره برداری کرده و از تهدید ها  نهراسیم تا مردم ایران هرروز بهتراز دیروز و امیدوارانه تر زندگی کنند...

ادامه دارد....

 

 


 نظرات: بوقلمون صفتان ؟؟؟؟؟؟؟ دکتر بهبود معصوم زاده

 • نویسنده:دکتر بهبود معصوم زاده
 • تاریخ:چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 • عنوان موضوع:

بسمه تعالی

بوقلمون صفتان ؟؟؟؟؟؟؟

دکتر بهبود معصوم زاده

با وجود اعتقاد ظاهری و زبانی همه ما به دین مبین  اسلام ،و تظاهر عملی به قوانین و دستورات دینی اسلام ،آنچه که جلب توجه میکند رفتار های دو شخصیتی و چند شخصیتی افراد در عالم اخلاق  سیاست و مدیریت است  !!!!!!

عده زیادی  از فعالان سیاسی  که در سالهای 84و 88 به طرفداری از دیدگاههای  دکتر احمدی نژاد سینه چا ک تبلیغ میکردند  ودر مساجد و جلسات رسمی سخنرانی   میکردند  معتقد بودند  که با حضور ایشان و مدیریت تیم همراهشان  میتوان مشکلات را کم کرد و در راه آبادانی ایران گامهای موثری برداشت  ؟؟؟؟ ولی با شروع سراشیبی و اتما م دوره هشت ساله دولت دکتر احمدی نژاد  و ظهور وبروز مشکلات اقتصادی و تجاری و سیاسی  بدنبال تحریم  یا سو مدیریت ؟ طرفداران آتشی منفعل گشته و حتی زبان به دشنام و بد گوئی دولت گشود ه اند  همین ها که در دوره مدیریت  دکتر احمدی نژاد ،بر خلاف عدالت و شایسته سالاری بر مسند مدیریتها تکیه زدند و صرفا به دلیل حضور در ستادهای انتخاباتی ، موقعیتهای استراتژیک را غصب نمودند و با ندانم کاریها به دولت احمدی نژاد و مردم ایران جفا کردند .

در عالم سیاست  باید به امثال  مشائی و الهام و رحیمی و ....آفرین گفت که در تمامی حا لات یار و پشتیبان  دوست و همسنگرشان  دکتر احمدی نژاد بوده و تلخی  ها را به جان می خرند و از دیدگاههای تیم دفاع میکنند .

افسوس و پناه بر خدا ،از انسانهائ بوقلمون صفتی  که زمانی در سایه دولت احمدی نژاد ،میدان داری کرده و بهره ها بردهاند و اکنون بر ساز مخالفت می کوبند  و بدنبال قدرت دیگر  با احتمال انتخاب بالا ، زالو صفتانه تقلا میکنند و....

همه میدانیم که در عالم سیاست  انعطاف حرف اول را میزند ولی هر حرکتی که انعطاف تعریف نمیشود . آقایان کروبی و میر حسین موسوی ،چه بخواهند و بدانند  یا نخواهند و ندانند در دام مکر دشمن افتادند و در غفلت عامل اصلی سو استفاده دشمنان قسم خورده انقلاب شدند و باعث مرگ عده ای و خسارات زیاد مادی و معنوی و سیاسی در کشور شدند .

سیاست اقتضا میکند که از باب انعطاف و عدم حذف ،توبه کرده و از غفلت و ندانم کاریها اظهار پشیمانی کنند تا جوانان تازه کار در عالم سیاست بدانند که جبران خطا ها با انعطاف و گذشت و هزینه کردن از آبروی خویش  ممکن شده و ترمیم میشود  نه تداوم لجاجت و.....

دوستان بزرگوار ،اگر موافق باشید میخواستم عرض کنم  برای اینکه هم قافله بو قلمون صفتان نباشیم  چه باید کرد ؟؟؟ چگونه باید زیست ؟؟؟؟با چه کسانی باید نشست و بر خاست کرد ؟؟؟؟؟و....

بعضی ها فقط سرباز هستند و اعلام میکنند که از خود چیزی ندارند مثل مداحان  تهران  (منصور ارضی و حدادیان  )که بیشترین خدمت  را در تهران به دکتر احمدی نژاد انجام دادند ولی بدنبال خطای  رئیس جمهور  ،از کرده خویش توبه کرده و اعلام انزجار نمودند  و گفتند ما به خاطر رهبری قدم در این وادی گذاشتیم و....؟؟؟؟!!!!!!

بعضی ها مثل مشائی و الها م و...احمدی نژاد را نابغه قرن و عالم سیاست میدانند و مرید و مرادی دارند و تا آخر راه باهم هستند و قدمی عقب نمیگذارند و...

بعضی ها مثل خاتمی  ،میداند که  در وضعیت فعلی نمیتواند برای کشور مفید باشد واز آنجائیکه بو قلمون صفتی بیداد میکند و هر کس به فکر اجرائی کردن افکار خوب و بد خودش است  عده ای آقای خاتمی را مطرح میکنند  تا در سایه او به اهدافشان برسند و رودر  روی انقلاب و رهبری صف آرائی کنندو....

دوست من ،همانطور که گفته اند سیاست پدر و مادر نمیشناسد . اگر خواستیم وارد عالم سیاست شویم لازم مطالعه پایه ای  خو ب و سالمی داشته باشیم ،به تاریخ و افراد و دیدگاهها آشنا باشیم ،با حوصله کافی از زمان و عمر استفاده کنیم ،قضاوت عجولانه و اظهار نظر شتابزده نکنیم ،از تهمت و بد گوئی و گناه پرهیز کنیم ،و در نهایت ضمن ادای وظیفه  دینی و انقلابی ،مواظب دین و آخرتمان باشیم و از لشکر نفاق و بو قلمون صفتان دوری کنیم و....                            ادامه دارد...

 

 


 نظرات: اخرین مطالب

وب سایت رسمی دکتر بهبود معصوم زاده
توسل به اکثریت ؟؟؟؟؟؟؟ دکتر بهبود معصوم زاده
خود شیرینی یا متا بعت یا compliance ؟ دکتر بهبود معصوم زاده
آرا مش ذهنی با 10 روش آسان .............. دکتر بهبود معصوم زاده
سخنی آشنا خدمت برادر دانشمند م دکتر سید حسن عا ملی دکتر بهبود معصوم زاده
لطفا رئیس جمهور آقا ی دکتر روحا نی بخوا نند- دکتر بهبود معصوم زاده
اصو لگرا یان همچنا ن در خواب؟؟؟؟؟ دکتر بهبود معصوم زاده
یک قدم به جلو !!!!!!! دکتر بهبود معصوم زاده
جلیلی گزینه اصلی جبهه پایدا ری یا احمد ی نژاد؟؟؟؟؟؟؟؟ دکتر بهبود معصوم زاده
در س بزر گی که ها شمی رفسنجا نی به سیا ستمداران جوان آموخت !! دکتر بهبود معصوم زاده
آیا حق رای ندادن داریم ؟؟؟؟؟؟؟دکتر بهبود معصوم زاده
ا نتخا با ت یعنی نبرد افکا ر؟؟؟؟؟؟ دکتر بهبود معصوم زاده
اصو لگرا یان و مصادره رهبری ؟؟؟؟؟؟؟؟ دکتر بهبود معصو م زاده
دکتر احمد ی نژاد و کارت قرمز !!!!!!!!! دکتر بهبود معصوم زاده
فتنه ای بزرگتر از فتنه 88 ؟؟؟؟؟؟؟ دکتر بهبود معصوم زاده